เนื่องจาก ที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2549 เรื่อง "ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน" ระหว่างวันที่ 2–3 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบทิศทางความคืบหน้าในการเตรียมการออกนอกระบบราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมทั้งระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดทำดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางเบื้องต้นร่วมกัน   มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผู้ที่จะร่วมเดินทางหลายคน แต่ผู้ที่ไม่ได้ไป สามารถเปิดดูรายละเอียดเบื้องต้นได้จาก http://www.cuast.org นะคะ