การเลือกตั้งท้องถิ่น

ปัจจัยที่ทำให้คนออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

ในปัจจุบันการปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานคร   เมืองพัทยา  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  เทศบาลตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตำบล  นับวันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้น เพราะรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นนี้เป็นการปกครองที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด   ทำให้ประชาชนสามารถสะท้อนปัญหาเพื่อให้ตัวแทนที่ได้รับเลือกเข้าไปนำปัญหานี้ไปจัดทำเป็นนโยบาย  แล้วนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา ให้กับประชาชน จึงถือว่า การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญและเกี่ยวพันกับพลเมืองในท้องถิ่นอย่างยิ่ง 

ท่านผู้รู้ทั้งหลายหรือท่านใดที่มีความคิดเห็นว่า มีเหตุปัจจัยใดที่ทำให้คนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นให้มากที่สุด  กรุณาแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 

เนื่องจากปรากฏการณ์นี้    จะนำไปสู่การทำวิทยานิพนธ์ของกระผมต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระดมข้อมูลทางการเลือกตั้งท้องถิ่นความเห็น (0)