เชิญท่านผู้รู้ทั้งหลายให้ความเห็น เกี่ยวกับการเข้าสู่การเมืองของผู้หญิง