สภามหาวิทยาลัย กับการพัฒนา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ทิศทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพุธที่ ๑๘ และ วันพฤหัส ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ มีภารกิจที่เป็นน่าเผยแพร่เพื่อให้ทีมงาน KKU ได้รับทราบ

 เรื่องแรก มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ กมท โดยมี ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย พล.. เภา สารสิน เป็นประธาน โดยสาระของการประชุมที่น่าจะเกี่ยวข้องกับประชากรทั้งหมด คือ เรื่องการกำหนดน้ำหนักของการพัฒนา หรือ ทิศทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต หลังจากการกลั่นกรองจากทีมงานตัวแทนคณบดี และ ที่ประชุมคณบดี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ที่ผ่านมา โดยสรุป สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบที่จะเพิ่มน้ำหนักของภาระงานของมหาวิทยาลัย โดยเน้นเรื่อง การวิจัย และ การเรียนการสอน เป็นร้อยละ ๖๐ การบริการวิชาการร้อยละ ๒๐ และ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมร้อยละ ๒๐ ดังนั้นเราคงต้องนำลงไปย่อยเพื่อตอบสนอง "นโยบายดังกล่าว ที่เรียกว่า Policy Deployment"

 เรื่องที่สองในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๘  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ โดยที่ท่านคณบดี และ ผู้อำนวยการต่างๆได้มาร่วมกันเพื่อพิจารณา เรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่นในกำกับ ซึ่งทางท่านอธิการบดี รองอธิการฝ่ายพัฒนาบุคลการ (รศ.รังสรรค์) และ รองฝ่ายแผนและพัฒนา (ผศ.ดร.อารมย์) เป็นผู้นำเสนอ ท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท่านผาณิต เป็นประธานในรอบนี้

 เรื่องที่สามและ สี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ "วัฒนธรรมองค์กร การจัดการความรู้ และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผมละ "เล่าสู่กันฟัง" ต่อไปครับ คือ เรื่อง Knowledge Management:A Strategy for the Future และ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อการจัดการความรู้อย่างไร และ เรื่อง Role of HR Manager in KM Implementation

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)