เอกสารประกอบวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 3

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
20 มกราคม 2549

     เอกสารประกอบวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (The Economics of Public Health)
รหัส 4074201  2(2-0)  ปีการศึกษา  2548  ภาคการเรียนที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)  Bachelor of Science (Community Health) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

     การเรียนรู้ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ตามนี้ครับ

     - หลักประกันสุขภาพ --> แนวคิดการประกันสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพ, การเฉลี่ยความเสี่ยง, ประเภทของหลักประกันสุขภาพ, องค์ประกอบของระบบการประกันสุขภาพ(ดาวน์โหลด EHO06.zip)

     - หลักประกันสุขภาพ (ต่อ) --> หลักเกณฑ์การคิดเบี้ยประกันและการจ่ายเงินทดแทน, แนวคิดสำคัญของระบบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 3 ระบบใหญ่ คือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม และโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท ฯ) ,  ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในระบบประกันฯ (ดาวน์โหลด EHO07.zip)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)