โปรดดูรายละเอียดกติกาได้ที่บันทึก โจทย์เขียนรายงานวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โดยในสัปดาห์นี้ก็ขอให้นักศึกษาได้เล่าประสบการณ์ในการทำงานของตัวนักศึกษาเอง ที่เห็นว่าเป็นการประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ มาอธิบายพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพ

     กรณีตัวอย่างเช่น กรณีของการให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนแบบเดิม (สปร.) จะพบว่าผู้ที่มีบัตร สปร. ประเภทผู้มีรายได้น้อย มักจะมาใช้บริการบ่อยครั้ง (ถี่) บางครั้งดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ปกติยังไม่จำเป็นนัก แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นบัตรทองประเภทเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 30 บาท กลับสังเกตได้ว่าหากไม่จำเป็นจริง ๆ ก็จะไม่มาใช้บริการ ซึ่งแสดงว่าการร่วมจ่าย 30 บาทต่อครั้งน่าจะมีผลในแง่ดีต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในภาพรวม (หมายเหตุเป็นการมองเพียงบางส่วนในระบบหลักประกันสุขภาพในภาพรวมทั้งหมด)