ในนามของทีมงาน มน. ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน "QA2KM" จาก

         1.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 49) จำนวน 23 ท่าน

         2.  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.พ. 49) จำนวน 15 ท่าน

         3.  มหาวิทยาลัยรังสิต (วันพุธที่ 8 ก.พ. 49) จำนวน 16 ท่าน

         4.  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี (วันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 49) จำนวน 13 ท่าน

         และขอขอบคุณทีมงานทุกท่านจาก QAU (ผู้ประสานงาน), CITCOMS (ตัวแทนจาก Non-Teaching Unit) และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตัวแทนจาก Teaching Unit) ที่ ช่วยกันให้การต้อนรับ

         วิบูลย์  วัฒนาธร