ผมได้เห็นประกาศที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2548 ลงนามโดยคุณรวมพร อินทรประสงค์ ประธานที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนและมีผลงานดีเด่น ประจำปี 2548 คือ

  • ด้านบริการดีเด่น

        นางสาวเบญจมาศ    จงรัก         จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

        นางอารีย์  ธัญกิจจานุกิจ             จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ด้านวิชาชีพดีเด่น

        นางสาวชลธิชา   เรืองยุทธิการณ์   จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        นางสาวสุรัตน์วดี  จิวะจินดา          จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  •  ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

         นางสาวปราณี   รัตนวลีดิโรจน์       จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         ดร.ศักดา   พรึงลำภู                     จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นในครั้งนี้ในผ่าน Blog ด้วย วันประชุมปขมท.ที่เชียงใหม่ คงมีโอกาสได้เห็นตัวจริง

 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ