กัลยาณมิตรร่วมคิดพาทำนำสู่โรงเรียนในฝัน

ดีอ่วม
สร้างโอกาสให้เด็กไทย

กัลยาณมิตรร่วมคิดพาทำนำสู่โรงเรียนในฝัน

                                                                       โดย ศน.บังอร ดีอ่วม       ความเป็นมา  ในปี ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบในหลักการ โครงการ“หนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน(Lab School Project)” และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการ พัฒนาแนวคิด และหลักการ โดยมีความเชื่อที่ว่าการศึกษาสามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถลดช่องว่างของบุคคลในสังคมลงได้ ซึ่งจะส่งผลประชาชนชาวไทยสามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจนซึ่งกำหนดทิศทางและภาพความสำเร็จ คือ “พลิกระบบการศึกษา  หยุดวงจรความยากจน”  วิสัยทัศน์ “สร้างโอกาสให้เด็กไทย” ซึ่งมีโรงเรียนสังกัด สพท.ลบ ๑ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ คือ 
     ๑.    อำเภอเมือง  ได้แก่โรงเรียน  โคกตูมวิทยา
     ๒.    อำเภอท่าวุ้ง ได้แก่โรงเรียน   วัดโพธิ์เกษตร
     ๓.    อำเภอบ้านหมี่ได้แก่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
     ๔.    อำเภอโคกสำโรงได้แก่โรงเรียนบ้านวังเพลิง
    การดำเนินงาน สพท.ลบ ๑ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและกำหนดผู้รับผิดชอบในการประสานงาน นิเทศ กำกับติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน  ดังนี้
    ๑.     สร้างความตระหนักในภารกิจให้กับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝันโดยจัดประชุมชี้แจงให้เข้าใจนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายซึ่งเป็นภาพความสำเร็จของโรงเรียนในฝัน จัดทำแผน สนับสนุนเอกสาร ข้อมูลหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน
    ๒.    จัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพของโรงเรียนในฝันเพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
    ๓.    พัฒนาบุคลากรโดยพาไปศึกษาดูงานโรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ
    ๔.    นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนโดยใช้การนิเทศพาทำ (Coaching) และรายงานผลเป็นระยะๆ๕.    ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนทางสถานีวิทยุโดยเชิญบุคลากรในโรงเรียน   นักเรียน ร่วมแถลงข่าว จัดทำเว็บไซต์ จัดสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชม ความก้าวหน้า ความสำเร็จของโรงเรียนในโครงการ ของโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
    ผลการดำเนินงาน    โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 โรงเรียน ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Bangorn's Book

คำสำคัญ (Tags)#กัลยาณมิตร#โรงเรียนในฝัน

หมายเลขบันทึก: 124797, เขียน: 04 Sep 2007 @ 08:00 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 07:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)