ตัวอย่างการเขียนวฐ2.1ครูชำนาญการพิเศษ

วฐ2.1ครูชำนาญการพิเศษ

วฐ.2/1

การรายงาน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง) วิทยฐานะที่ขอมีหรือเลื่อน ชำนาญการพิเศษ --------------------------------------------------------- 1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน      ชื่อ-สกุล           นายประสาน  สีสันต์          อายุ 46 ปี               อายุราชการ 23 ปี      คุณวุฒิสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอกการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร     ตำแหน่ง   ครู ค.ศ. 2       วิทยฐานะ    ชำนาญการ    ตำแหน่งเลขที่ 103464     สถานศึกษา  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   อำเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี     เขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรีเขต 2    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2  ขั้น 28,650 บาท             2. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง)    1) ปฏิบัติการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชา.........................................  มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชา....................................... และมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา........................................ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระย่อยอุตสาหกรรม    2) จำนวน 17 คาบต่อสัปดาห์    3) ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7    4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ         - กิจกรรมชุมชุม...................         - กิจกรรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     5) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ         - คณะกรรมการงานห้องสมุด          - คณะกรรมการงานสารสนเทศ         - วิชาการและวัดผลกลุ่มสาระย่อยอุตสาหกรรม                    3. การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ให้รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่   ย้อนหลัง2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอจำนวน 4 ชุด (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน             5-10 หน้า โดยไม่ต้องแนบเอกสารอ้างอิง)    3.1 ผลการปฏิบัติงาน           1) ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ        1.1 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้              
ปีการศึกษา วิชา จำนวนคาบ/สัปดาห์ จำนวนนักเรียน
2548      
       
       
2549      
       
       
       
               โดยก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดำเนินการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร/สาระการเรียนรู้จัดทำคำอธิบายรายวิชา จัดทำหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้ตามแผน นำสื่อและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และรายงานผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 1.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ดำเนินการโดย      - ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม          ด้วยวิธีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกคาบ การสอน ร่วมกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน ในโครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรและการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ      - พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน         ด้วยการจัดกิจกรรมชุมนุม..........โดยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการดูแลตนเอง มีทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ไม่สร้างปัญหา รู้เท่าทันต่อสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง      - ปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยแก่นักเรียน      ด้วยการฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเข้าห้องเรียน การใช้เครื่องมือช่าง การส่งงานตามกำหนดเวลา รวมทั้งใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนการสอน    - ดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน       ด้วยการดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4 ขั้นตอนคือ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจากการสัมภาษณ์ เยี่ยมบ้าน และศึกษาข้อมูลนักเรียนอย่างรอบด้าน 2. การคัดกรองนักเรียน นำข้อมูลทั้งหมดมาคัดกรองนักเรียน แยกเป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาและกลุ่มปกติ ในด้านการเรียน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ด้านชู้สาวและสิ่งเสพติด แล้วนำมาจัดกลุ่ม  3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน โดยจัดกิจกรรมอบรมนักเรียน การจัดกิจกรรมโฮมรูมการประชุมชั้นเรียน 4. การแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียน โดยให้คำปรึกษาเบื้องต้น การสื่อสารกับผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม ตามสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา 5. การส่งต่อนักเรียนในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  1.3 การปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้                  - ปฏิบัติหน้าที่วิชาการและวัดผลกลุ่มสาระย่อยอุตสาหกรรม มีหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ และกลุ่มสาระต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ จัดสอนแทนกรณีครูในกลุ่มสาระลา นิเทศงานวิชาการในกลุ่มได้แก่การจัดทำหลักสูตร การทำวิจัยในชั้นเรียน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบและรวบรวมสมุดประเมินผลการเรียนทุกรายวิชาในกลุ่มสาระเสนองานวัดผลฝ่ายวิชาการ                  - ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการงานห้องสมุด มีส่วนร่วมพัฒนางานห้องสมุดจากอาคารหอประชุมธรรมดามีหนังสือประมาณ 7,000 เล่ม จนปัจจุบันห้องสมุดมีหนังสือ 30,000 เล่ม มีระบบสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ได้จากทั่วทุกมุมโลกให้บริการครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ครู นักเรียน ชุมชน ได้ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้มีคณะครูจากทั่วประเทศมาขอศึกษาดูงาน และห้องสมุดได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ จำนวนมาก                  - ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการงานสารสนเทศ มีส่วนร่วมในการจัดทำวารสารร่มมะกาสาร รวม 8 ปี ซึ่งวารสารร่มมะกาสารเป็นสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน และให้ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ครู ประชาชนและผู้สนใจทั่วประเทศ  นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมีโรงเรียนต่าง ๆ มาขอศึกษาดูงาน ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานในระดับประเทศหลายครั้ง รวมทั้งได้รับการประเมินจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ให้ได้รับเกียรติบัตร BEST PRACTICE การให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบ ICT                           - ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมงานพัฒนาบุคลากร มีส่วนร่วมในการตรวจให้คำแนะนำการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของเพื่อนครู มีผลให้.......................................................................... 1.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ดังนี้      - ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่นวันเด็ก วันครู วันแห่งความสำเร็จ วันแห่เทียน วันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ......................................................................................................      - ประสานความร่วมมือเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน สถานประกอบการในด้านทุนทรัพย์ ทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนด้านอาคารสถานที่ และอื่น ๆ เช่น.........................................................................      - สำรวจและประสานความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อขอความร่มมือในการเป็นวิทยากรในการจัดการเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาผู้เรียน เช่น.....................................................      - ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการทำกิจกรรมของชุมชน        1.5 การบริการสังคมด้านวิชาการ                  - เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น..........................................                    - มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้หรือผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ แก่ชุมชน สังคม หรือองค์การต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการจัดนิทรรศการท่ามะกาวิชาการ............................        1.6 หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย                  - ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการงานอาคารสถานที่ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ซ่อมสร้าง บำรุง อาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา และปลอดภัยสำหรับนักเรียน โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ครูได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน          2) ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตาม  มาตรฐานวิทยฐานะ                1. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง                   1.1 การจัดการเรียนรู้     1.1.1จัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง นำไปใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำแผนการเรียนรู้ได้ครบองค์ประกอบตามที่สถานศึกษากำหนด และการจัดการเรียนรู้ตามแผน ดังนี้                    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามระดับชั้นและกลุ่มสาระที่ได้รับมอบหมาย มีการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร/สาระการเรียนรู้จัดทำคำอธิบายรายวิชา จัดทำหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีองค์ประกอบครบถ้วน จัดการเรียนรู้ตามแผน นำสื่อและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย บันทึกหลังสอนเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และรายงานผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ                      1.1.2 ดำเนินการแก้ปัญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ ดังนี้                            ศึกษาปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยรอบด้าน แสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนในการแก้ไขปัญหา มีการรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนแก่เพื่อนครู ซึ่งมีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนดังนี้พ.ศ. 2547เรื่องพ.ศ. 2548เรื่องพ.ศ. 2549เรื่องพ.ศ. 2550เรื่อง                     1.1.3 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้                                     ศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ กำหนดรายละเอียดการวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ กำหนดวิธีการวัดและประเมินผลและออกแบบสร้างเครื่องมือวัดผลในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน กำหนดเกณฑ์การประเมินผลอย่างชัดเจน แจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน                   1.1.4 รายงานผลต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ ดังนี้                            จัดทำรายงานผลการเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย มีความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ผู้เรียนและท้องถิ่น เช่นนำข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนมาทำเป็นสารสนเทศ เพื่อความสะดวก และง่ายต่อการทำความเข้าใจ                 1.2 การพัฒนาทางวิชาการ                       1.2.1 มีการพัฒนา จัดหา ประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  นำไปใช้ได้ผลดี ดังนี้                                สำรวจสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว และจัดหาสื่อที่จำเป็นเพิ่มเติม โดยการจัดซื้อ ผลิตด้วยตนเอง ผลิตร่วมกับนักเรียน หรือยืมสื่อจากแหล่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งสื่อและนวัตกรรมที่จัดเตรียมมีความหลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ วัยและความสามารถของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือก/จัดทำ/จัดหาสื่อหรือนวัตกรรม รวมทั้งนำสื่อไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม สร้างนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม่สำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม นำผลการประเมินการใช้สื่อ นวัตกรรมไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมแก่เพื่อนครู                         1.2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้                                สำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสำรวจ จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการจัดการเรียนรู้ ใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้และผู้เรียน                         1.2.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือก ใช้ ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้                                 เลือกใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกใช้ มีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล รวมทั้งนำผลการประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้                      1.2.4 ใช้หรือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และประเมินผลอย่างเป็นระบบ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ดังนี้                                เป็นสมาชิกเครือข่ายทางวิชาการ เช่นเครือข่ายครูแกนนำ ครูต้นแบบ ใช้เครือข่ายทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมกับ................การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินผลการใช้เครือข่ายทางวิชาการอย่างเป็นระบบแล้วรายงานผลแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำผลการประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาจัดการเรียนรู้               2. คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ                   2.1 ผลงานที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ในระดับตามที่กำหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ ดำเนินการดังนี้                        ศึกษาเรียนรู้เรื่องหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ คู่มือครู เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ วิธีสอน รูปแบบการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการบูรณาการทั้งเนื้อหาและทักษะกระบวนการเข้าด้วยกันได้อย่างสมดุล โดยมีการบูรณาการทั้งภายในและระหว่างกลุ่มสาระ ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blog

คำสำคัญ (Tags)#ครูชำนาญการพิเศษ#วฐ2.1

หมายเลขบันทึก: 124573, เขียน: 03 Sep 2007 @ 10:42 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ ที่นำการเขียน วฐ1 มาเผยแพร่ มีประโยชน์มากเลยค่ะ
เกศรา ลิ้มทรัพย์เจริญ
IP: xxx.157.172.127
เขียนเมื่อ 

ดี่ค่ะ ที่ได้เห็นรูปแบบการรายงาน วฐ.2/1 เวลาเขียนมีตัวอย่างดู ทำให้ตนเองสามารถเขียนบรรยายได้

คนขวาสุดที่นั่งอบรมภาษาไทย

ครูแก้วตา
IP: xxx.147.101.71
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะรอดตายจริงๆ

ครูแก้วตา

ครูสมบัติ
IP: xxx.147.101.71
เขียนเมื่อ 

เรียนครูอภินันท์

ขอบคุณครับที่กรุณาครูทั่วไทยขอให้ได้คศ.4 5 โดยไวนะครับ

ครูสมบัติ เมืองแมน

ครูมักกะสัน
IP: xxx.136.112.176
เขียนเมื่อ 

เป็นวิทยาทานที่ดีมากครับ

ครูอ้อย
IP: xxx.47.175.64
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ มีประโยชน์ต่อผู้กำลังจะทำมากค่ะ

ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
IP: xxx.147.101.71
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆนะคะครูดีมีน้ำใจรับทราบผลงานอาจารย์มานานแล้วขอให้ได้ครูเชี่ยวชาญพิเศษไวไวนะคะ

ครูมารีเยาะ

จริงใจ
IP: xxx.174.155.189
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณคุณพี่อย่างมากนะคะ ขอความสุขจงมีแก่เจ้าเด้อค่ะ

ป้าลี
IP: xxx.26.233.234
เขียนเมื่อ 

เรากำลังจะส่งคศ.4 จ้า ขอบคุณนะนะ ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีเงิน มีความสุขนะค ท่เผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทาน มีอะไรดีๆท่สพฐ.ขอแบ่งปันบ้างค่ะ สวัสดี

ครูแม่กลอง
IP: xxx.27.186.129
เขียนเมื่อ 
ตัวอย่างของพี่ มีประโยชน์สำหรับน้อง ๆ ที่ ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน มาก ๆ เลยค่ะ

พี่น่ารักบ้างที่มีจิตเอื้อเฟื้อ ทางวิชาการ

ขอให้ได้เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ โลด เด้อค่ะ

ครูตุ้ม2500
IP: xxx.122.160.182
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ที่นำการเขียน วฐ2 มาเผยแพร่ มีประโยชน์มากเลยค่ะ

ครูน้อย ๆ
IP: xxx.142.196.106
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ขอดูเป็นตัวอย่างนะค่ะ