แนะนำชุมชนวิจัย มรภ.ราชภัฏ

สมาชิกของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาครู ภูมิภาคกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าใช้บลอกในชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนะนำชุมชนวิจัย
( Community of Practices in Research Projects )

ชื่อชุมชน 
      การบริหารจัดการความรู้ในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปี 2548  ภูมิภาคกรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง
      http://gotoknow.org/bkk-trd48

วัตถุประสงค์ของชุมชน
      เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความรู้ของโครงการวิจัยและพัฒนาครู  โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) บนบล็อกเพื่อสื่อสารแนวคิด มุมมอง  ทัศนะ  ประสบการณ์และความรู้ฝังลึกของสมาชิกในโครงการวิจัย และสมาชิกระหว่างโครงการวิจัย

กิจกรรมของชุมชน
1.       สร้างบล็อกและบันทึกของโครงการวิจัยแต่ละโครงการ
2.       บันทึกกิจกรรม เอกสาร  ความคิด  มุมมอง  ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติแต่ละโครงการ
3.       อ่านและศึกษาเรียนรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติของโครงการวิจัยตนเองและโครงการวิจัยอื่น ๆ
4.       แลกเปลี่ยนทัศนะ แนวคิด มุมมองและประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติกับบุคคลทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.       มีแหล่งความรู้ของโครงการวิจัยในชุดโครงการวิจัย
2.       เป็นช่องทางการสื่อสารของนักวิจัยภายในโครงการวิจัย และภายในชุดโครงการวิจัย
3.       ได้วิธีปฏิบัติที่ดี (best practices) ของการบริหารจัดการโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัย
4.       เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของนักวิจัยและบุคคลทั่วไป

การบริหารจัดการชุมชน
·       ผู้บริหารชุมชน
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษดา   กรุดทอง    หัวหน้าชุดโครงการวิจัยภูมิภาคกรุงเทพมหานคร
·       ผู้บริหารบล๊อก

             1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์       มกรมณี         ประธานโครงการวิจัย 6111
             2. ดร.สมกูล                                ถาวรกิจ         ประธานโครงการวิจัย 6112
             3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา      ธีระวิทยเลิศ   ประธานโครงการวิจัย 6113
             4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา      ธีระวิทยเลิศ   ประธานโครงการวิจัย 6133
             5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัย           สุขเอี่ยม        ประธานโครงการวิจัย 6114
             6. ดร.อรุณี                                   สำเภาทอง     ประธานโครงการวิจัย 6115
             7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ            สิทธิเลิศ        ประธานโครงการวิจัย 6121
             8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายพิณ           ธรรมบำรุง     ประธานโครงการวิจัย 6122
             9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์            จินดาพล       ประธานโครงการวิจัย 6131
           10. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล             ตั้งจิตสมคิด   ประธานโครงการวิจัย 6132
           11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณี                เหมทานนท์   ประธานโครงการวิจัย 6134
·       ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

           1.       นักวิจัยในโครงการ
           2.       บุคคลทั่วไป

ลักษณะของความรู้ในชุมชน
·       บล็อกชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2548
·       บล็อกชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูภูมิภาคกรุงเทพมหานคร
·       บล็อกชุดโครงการวิจัยและติดตามการใช้หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี มรภ.สวนสุนันทา
·       บล็อกชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการผลิตครู  5 ปี
มรภ. สวนสุนันทา
·       บล็อกชุดโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของชุดวิชาEDUC 101   มรภ.สวนสุนันทา
·       บล็อกชุดโครงการวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มรภ.สวนสุนันทา
·       บล็อกชุดโครงการวิจัยและติดตามการใช้หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี  มรภ.บ้านสมเด็จฯ
·       บล็อกชุดโครงการวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มรภ.บ้านสมเด็จฯ
·       บล็อกชุดโครงการวิจัยและติดตามการใช้หลักสูตรการผลิตครู5 ปี มรภ. จันทรเกษม
·       บล็อกชุดโครงการวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
มรภ.จันทรเกษม
·       บล็อกชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการผลิตครู  5 ปี มรภ.พระนคร
·       บล็อกชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ชุดวิชาEDUC105 มรภ.ธนบุรี
·       บล็อกชุดโครงการวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
มรภ.ธนบุรี
                                                                                                  กรกฎาคม  2548
                               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ปี2548 ภูมิภาคกรุงเทพมหานครความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1244

เขียน

14 Jul 2005 @ 22:49
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:53
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก