วิสาหกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิต (4)

ไอศูรย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประเด็นที่ นศ.คนใดคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นและถามผ่านทาง Blog เมื่อผมหรือมีผู้รู้ท่านอื่นมาช่วยตอบ นศ.คนอื่น ๆ ก็จะได้เรียนรู้ไปด้วย เมื่อขยายวงออกไปมากเข้า เราอาจะได้เห็นการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมในแบบที่เรียกว่า Social Networking

          วันพุธที่ 29 มิ.ย.48 ผมได้เข้าทำการสอนเป็นครั้งที่ 4 ผลจากการสอนในครั้งที่ผ่านมาซึ่งพวกเราได้ทำการระดมสมองโดยใช้ MindMap โดยเฉพาะในประเด็น ธุรกิจที่มีอยู่ (Existing Business) และเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตว์ศาสตร์ ผลจากการพูดคุยกันนศ.ได้เสนอธุรกิจที่พวกเขารู้จัก ได้แก่ การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์, การเพาะพันธุ์สัตว์, การผลิตน้ำเชื้อสัตว์พันธุ์ดี, การแปรรูปเนื้อสัตว์, โรงชำแหละ, การสร้างจุดรับน้ำนม, การทำร้านจำหน่ายอาหารสัตว์, ธุรกิจท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ในฟาร์มโคนม, คลีนิคและโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งมีบริการเสริมอีกมากมาย ได้แก่ SPA (ตามสมัยนิยม) ฯลฯ

          ธุรกิจเหล่านี้เป็นเรื่องที่ห่างไกลจาก Perception ของผมมาก ทำให้ต้องใช้เวลา 3-4 วัน เดินเข้า-ออกร้านหนังสือและ Search หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลในเชิงธุรกิจ ตั้งใจว่าจะได้นำมาใช้เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการสร้าง Business Plan แต่ข้อมูลที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์เขียนโดยนักวิชาการเกษตร ไม่ใช่นักธุรกิจที่มีความชำนาญในการบริหารและการลงทุน ตอนนี้ผมเริ่มคิดถึงเพื่อนที่เป็น Senior Consult ของเครือซีพีและเคยทำงานร่วมกันในช่วงเสนอผลงานของหอการค้าไทยปี 2547 วางแผนที่จะไปกรุงเทพฯ นั่งคุยกันสักวันหนึ่ง

          การสอนในวันนี้จึงเริ่มต้นโดยเน้นไปที่ประเด็นที่ 3 ที่เราได้ตั้งโจทย์ไว้ร่วมกัน คือ คุณสมบัติและความสนใจของนศ.ในการเป็นผู้ประกอบการ ก่อนหน้านี้ผมได้ค้นคว้าในห้องสมุดที่บ้านและได้แบบประเมินตนเองมา 1 ชุด จากหนังสือ ลาออกมาเป็นนาย” เขียนโดยคุณที. คมกฤส ชื่อแบบประเมิน “18 คำถามสำหรับวิเคราะห์ตนเอง” นำมาประยุกต์ใช้ได้ดี นศ.มีความตั้งใจตอบคำถามและศึกษาผลการประเมินคุณลักษณะของตนเอง

          เสร็จจากการประเมินตนเอง ผมได้เชิญชวนให้นศ.เข้ามาใช้ Blog ประกอบการเรียนการสอนวิชานี้ผ่านทางสื่อ PowerPoint โดยตั้งใจว่า จะพยายามขยายขอบเขตของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ออกไปนอกกรอบของห้องบรรยาย และใช้สื่ออินเตอร์เน็ทในรูปแบบของ Blog มาเสริมการเรียน ประเด็นที่ นศ.คนใดคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นและถามผ่านทาง Blog เมื่อผมหรือมีผู้รู้ท่านอื่นมาช่วยตอบ นศ.คนอื่น ๆ ก็จะได้เรียนรู้ไปด้วย เมื่อขยายวงออกไปมากเข้า เราอาจะได้เห็นการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมในแบบที่เรียกว่า Social Networking

          ในช่วงที่ 2 ผมนำนศ.กลับมาที่ MindMap ที่ทำค้างไว้ และบอกให้นศ.รู้ว่า มีความยากลำบากเพียงใดในการหาข้อมูลเชิงธุรกิจจากกิจการที่ได้ระดมสมองกันมา ด้วยเหตุนี้ ผมจึงเริ่มปูพื้นฐานการมองธุรกิจให้เข้าใจในลักษณะของ Business Model นำเสนอรูปแบบของการผลิตและจำแนกแจกจ่ายสินค้าจาก ต้นน้ำ” ไปยัง “ปลายน้ำ” พร้อมทั้งยกตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง “คุณค่าและมูลค่า” ในเชิงธุรกิจทำให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจในรูปแบบที่เรียกกันว่า “ห่วงโซ่คุณค่า” (Value Chain)

          หลังจากพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่พักหนึ่ง ผมจึงให้นศ.แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ช่วยกันวิเคราะห์ Business Model ของกลุ่มธุรกิจที่เราได้กำหนดออกมาโดยใช้ MindMap นศ.ประชุมกลุ่มกันอย่าง Active และผมก็เข้าไปให้คำปรึกษาในแต่ละกลุ่ม จนได้เวลาจึงให้นำมาเสนอในรูปแบบของ PowerPoint ในครั้งต่อไป.

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมสร้างสังคมชุมพรความเห็น (2)

46541206 ปลานุ่ม
IP: xxx.246.1.35
เขียนเมื่อ 
  เรื่องที่อาจารย์สอนทางต้นนำ้ปลายนำ้ทำให้เห็นว่าการทำธุรกิจต้องมาจากไหน จำเป็นต้องใช้อะไรบ้างและที่สำคํญทำให้คิดได้มากขึ้น มองธุรกิจไม่ยากกว่าที่คิดดูสนุกแก้ปัญหาได้
46541188 นิชดา
IP: xxx.246.193.128
เขียนเมื่อ 

  ต้นนำ้-ปลายนำ้ที่อาจารย์ว่า อธิบายให้เข้าใจระบบธุระกิจได้ดีเยี่ยมคะ