ผลการประชุมวันแรก-14 กรกฎาคม 48

ผู้เข้าร่วมประชุมช่นชมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการวิจัย

            การประชมปฏิบัติการกำหนดแผนและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย

             14-15 กรกฎาคม 2548  ณ โรแรมมารวย กทม. ผู้เข้าประชุม หัวหน้าโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 45 คน  

              ประธานโครงการวิจัยบางท่านไม่มาเข้าประชุม  ไม่ทราบด้วยเหตุไม่ได้รับหนังสือหรือติดภารกิจมาไม่ได้ เสีงดายที่ไม่ได้ใช้โอกาสที่ดีเชเนนี้มาเรียนรู้และทำความเข้าใจกัน 

            วันนี้ (14 กรกฎาคม 2548) ในวันแรกของการประชุมปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏวันแรก ประธานโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยจำนวนประมาณ 45 คนรายงานตัวแต่เช้า ได้พบว่า ผู้จัดการฝ่ายบริการของ รร.เป็นศิษย์เก่าจาก มรภ.พระนคร จึงขอบริการทำบัตรทองจากโรงแรมเผื่อว่าโอกาสหน้ามาจัดที่นี่บ้าง อาจได้รับลดเปอร์เซนต์  

             ประธานโครงการวิจัยในกลุ่ม กทม. มาครบเกือยทุกคน ยกเว้น ผศ.มณี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯที่ติดภารกิจ ส่วนมรภ.ธนบุรีมาสายหน่อย เพราะปัญหาการเดินทาง แต่ก็ดีกว่าไม่มา 

            ผศ.ดร.สะเทื้อน เทพทรงทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะผู้ประสานงานชุดโครงการระดับประเทศ กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงควัตถุประสงค์ของการประชุมและขอบข่าย TOR และซักถาม การชี้แจงก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน มีการซักถามต่อเนื่องเพื่อขจัดปัญหาที่สงสัยคาใจอยู่ออกไป

             การวิจัยตามโครงการนี้บางส่วนได้ดำเนินการไปแล้วและบางส่วนกำลังจะเริ่มโครงการ ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า โครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจะเสร้จสิ้น ภายในเดือนมกราคม49  โดยมีกิจกรรมต่อเนื่อง คือการสังเคราะห์ผลระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อเนื่องไป  ถ้านับถอยหลังกลับมาก็จะมีเวลาดำเนินโครงการวิจัยประมาณ 6 เดือน

              ทั้งนี้ชุดโครงการวิจัยระดับประเทศกำหนดจะจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นครั้งนี้ต่อ ครั้งที่สองในเดือน ตุลาคม 48 ซึ่งเป็นการรายงานความก้าวหน้าครั้งที่สอง และครั้งที่สามในเดือนมกราคม 49 เพื่อเสนอรายงานการวิจัยระดับโครงการ

              การประชุมกลุ่มย่อยเริ่มตั้งแต่ 10.30 น. ประธานโครงการวิจัยแต่ละกลุ่มได้พิจารณากรอบ TOR และตัวชี้วัดพร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมการวิจัยให้สอดคล้องกับกรอบ TOR กิจกรรมการทำความเข้าใจกับ TOR ใช้เวลามากโขอยู่ หลังทานอาหารกลางวัน ที่ประชุมจึงมาสรุปแผนปฏิบัติการวิจัยและตัวชี้วัดตามกรอบเวลาใหม่   กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยยังมีต่อเนื่องถถึงภาคบ่ายด้วย

               ชุดโครงการวิจัยนี้มี  11 โครงการ จึงได้แบ่งเรื่องหลักสูตรออกจากระบบบริหาร  กลุ่มย่อยแรกเป็นเรืองหลักสูตร ส่วนกลุ่มหลังเป็นระบบบริหาร ภาคบ่าย ดร.ชาตรีติดตภาระกิจ กลุ่มหลังจึงหารือกันเอาเอง 

                 การประชุมกลุ่มย่อยตลอดเวลาสี่ ชม. สมาชิกสนทนาและเปลี่ยนเรียนรู้กัน เอาความเข้ามาทวนสอบด้วย มีหลายประเด็นที่เข้าใจไม่ตรงกัน

                ภายบ่ายหลังเบรก นำผลการประชุมกลุ่มมานำสนอและให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบ  แต่ละกลุ่มมีความคิดดีทีเดียว รวมถถึงข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้สมาชิกได้แนวคิดและวิธีการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงโครงการวิจัยได้มากมาย

              การนำเสนอและวิพากษ์เสร็จประมาน 16 นาฬิกา ก่อนตารางที่กำหนดไว้สองทุ่ม-กฤษดารายงาน 

       

   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ปี2548 ภูมิภาคกรุงเทพมหานครความเห็น (1)

กฤษดา
IP: xxx.170.174.182
เขียนเมื่อ 
จะนำผลสรุปมาแจ้งให้ทราบต่อไป

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1241

เขียน

14 Jul 2005 @ 21:40
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:53
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก