การประชุมวิชาการประจำปี 2548

 

เรื่อง สุขภาพ จากครอบครัวสู่ชุมชน

 

 

จัดโดย

 

 

วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

 

แห่งประเทศไทย

 

 

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป /

 

เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย

 

 

ร่วมกับ

 

 

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2548

 

ณ ห้องสยามมกุฏราชกุมาร

 

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

 

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

 

ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ