สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  จัดโครงการ การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2549 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดย กำหนดเป้าหมาย แนวทางการประยุกต์และพัฒนาการจัดการความรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ ซึ่ง KM workshop จะนำไปสู่ KMC ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ เน้น 10 ศูนย์หลัก ดังนี้

1.      คณิตศาสตร์   2 ศูนย์ 
2.      ภาษาอังกฤษ  2 ศูนย์ 
3.      ภาษาไทย  2 ศูนย์ 
4.      สังคม  2 ศูนย์ 
5.      วิทยาศาสตร์  2 ศูนย์ 

โดยใช้กิจกรรม Story telling , Dialoque , Lesson Learned, Peer Assist,BrainStorming,

 Coaching,Appreciative Inquiring,CoPs,Sharing Day ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป