การตอบรับการประชุมที่ปรึกษาโรงพยาบาล HACC:KKU

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การตอบรับจากที่ปรึกษาและความต้องการของที่ปรึกษา
 •    เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549 ได้ส่งหนังสือเรียนเชิญที่ปรึกษาโรงพยาบาลจำนวน 36 คน ( ที่ปรึกษาที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 คน , ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 คน ) เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาที่ปรึกษาสู่ผู้เยี่ยมสำรวจที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2549 ( วิทยากรครั้งนี้คือ คุณหมออนุวัฒน์  ศุภชุติกุล )  ได้รับการตอบจากที่ปรึกษาหลายท่าน ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการตอบรับ  เพื่อมีหลักฐานการยืนยันที่ชัดเจนและต้องการทราบความต้องการของที่ปรึกษาต่อสิ่งที่ต้องการให้เพิ่มเติม/ช่วยเหลือ  ครั้งนี้จึงให้ที่ปรึกษาส่งแบบฟอร์มยืนยัน  ซึ่งวิธีการก็สามารถส่งได้ทั้งทางโทรสาร(FAX)  ทางไปรษณีย์ หรือยืนยันทาง E-mail ก็ได้ และหากเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยเองสามารถส่งผ่านตลาดนัดหนังสือ(ศูนย์รวมหนังสือ/เอกสารส่งของแต่ละคณะ/หน่วยงานเพื่อส่งในมหาวิทยาลัยโดยจะมีการรับส่งกัน 2 ครั้ง คือเวลา 10.00 น. และ 14.00 น.) โดยเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแต่ละคณะ/หน่วยงานจะทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ สำหรับการตอบรับครั้งนี้พบว่า...
       1) ที่ปรึกษาโรงพยาบาลส่งแบบ ตอบรับการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 21 คน ( ภายนอกมหาวิทยาลัย 10 คน  ภายในมหาวิทยาลัย 11 คน)  และสามารถเข้าร่วมได้ 19 คน
       2) วิธีการที่นิยมใช้ตอบรับมากสุดคือ โทรสาร  จำนวน 13 คน  รองลงมาคือการส่งโดยเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ(ตลาดนัดหนังสือ) 6 คน และทาง E-mail 2 คน
       3)  ความต้องการของที่ปรึกษาต่อสิ่งที่ต้องการให้เพิ่มเติม/ช่วยเหลือ มีดังนี้
  - ประสบการณ์การเข้าเยี่ยมประเมินร่วมกับ surveyor จาก พรพ. (5 คน)
  - รูปแบบการเขียนรายงานที่มีคุณภาพ ( 4 คน)
  - เทคนิคการเยี่ยมสำรวจ (2 คน)
  - เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในเวลาที่จำกัด (2 คน)
  - เทคนิคการ approach
  - เทคนิคการให้คำปรึกษา
  - เทคนิคการ Tracing
  - ทักษะการเป็นโค้ช
  - กระบวนการมองเชิงระบบ
  - การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจที่มีคุณภาพ
  - Concept คุณภาพในความคาดหวังของพรพ.ต่อกลุ่มโรงพยาบาลที่มีความต่างๆ (โรงพยาบาลชุมชน)
  - ความเชื่อมโยง HA และ HPH
  - ตัวอย่างหรือประเด็นคำถามที่สำคัญ
  - ต้องการคู่มือสำหรับผู้เยี่ยมสำรวจใหม่
  - การเยี่ยมสำรวจแต่ละหน่วยและทีมนำระดับกลาง
  - ระบบ RM และการเชื่อมระบบต่าง ๆ
  - ต้องการเข้าร่วมการประชุมวิชาการภูมิภาค ครั้งที่ 7/2549

                                                                 -น้อง-


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (0)