คนไทย ไม่มีเลข 13 หลัก

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นปัญหาสำคัญครับ เพราะตามกฎหมายหลายฉบับ จะถือว่าไม่ใช่คนไทย และไม่คุ้มครองการเข้าถึงบริการจากรัฐ

     ตามที่จั่วหัวเรื่องเน้นว่าเป็นเฉพาะกรณีคนไทยจริง ๆ ที่เกิดความผิดพลาดขึ้นในอดีตและไม่ได้แจ้งเกิด ทำให้ไม่มีเลข 13 หลักเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชน ปัญหานี้ยังมีอยู่จริง ๆ อีกมาก เท่าที่ผมสำรวจใน จว.พัทลุง ก็พบร้อยกว่าคนแล้ว เมื่อนำคนเหล่านี้มาตรวจสอบคร่าว ๆ แบบไม่เป็นทางการ ก็จะพบอะไรบางอย่าง ที่เด่นชัดเลยคือความพิการแต่กำเนิด

     เมื่อวาน (13 ม.ค.2549) ผมได้มาร่วมประชุมกับ สวรส.ภาคใต้ มอ. เรื่องแผนงานสร้างสุขภาพคนพิการภาคใต้ ผมก็ได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุม ว่าแก้ได้ยากมาก เราทำเองไม่ได้ อีกอย่างไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงของชาติด้วย และที่ประชุมได้ยกเป็นวาระสำคัญสำหรับคณะทำงาน และท้าทายสำหรับการแก้ปัญหา ไม่ใช่วาระของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ผมยังได้พูดถึงแนวทางที่น่าจะแก้ได้ คือการรวมกลุ่มกันสร้างพลังของกลุ่ม จัดเวทีให้เขา (คนไทย ไม่มีเลข 13 หลัก) ได้พบกันเอง พูดคุยกันเอง ที่ประชุมก็รับหลักการ ผอ.สวรส.ภาคใต้ มอ. (ผศ.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ) ก็สนันสนุน และบอกว่าต้องใช้พลังทางสังคมในการแก้ปัญหา

     คนไทย ไม่มีเลข 13 หลัก เป็นปัญหาสำคัญครับ เพราะตามกฎหมายหลายฉบับ จะถือว่าไม่ใช่คนไทย และไม่คุ้มครองการเข้าถึงบริการจากรัฐ เช่น พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ภาระส่วนนี้ เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น สถานบริการไม่อาจปฏิเสธได้ ก็ต้องแบกรับอยู่เอง นี่เป็นด้านหนึ่ง อีกอ้านหนึ่งความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเองก็เหมือนเป็นการได้รับการสงเคราะห์ ทั้ง ๆ ที่จริงแล้ว เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เขามี เพียงแต่ขั้นตอนการรับรองความเป็นคนไทยยังผิดพลาดอยู่ ช้า หรือยังไม่ได้ดำเนินการเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)