แผน 10 กับ 3 ทุน สู่ความสมดุล

แผน 10
ในระยะนี้เป็นช่วงที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตระเวนรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาของแผน 10 ของประเทศ เริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2548 ณ จังหวัดขอนแก่น ทำให้ทราบว่าแผน 10 นี้สภาพัฒน์ มุ่งหวังให้ สังคมมีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการดำเนินงานทางสายกลาง ความสมดุลและยั่งยืน ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก ตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพคน ต้องยอมรับว่าแผนพัฒนาที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีส่วนทำให้เศรษฐกิจดี แต่สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน เรามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและการใช้ความได้เปรียบด้านแรงงาน ในแผน 8 และ 9 พยายามพัฒนาโดยใช้คนเป็นศูนย์กลางแต่โชคไม่ดี ที่เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจเสียก่อน ทำให้ขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่นัก จึงหวังว่าแผน 10 น่าที่จะผลักดันหลักการนี้ไปได้เพราะรัฐบาลมีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจพอสมควร คงต้องช่วยกันติดตามและเอาใจช่วยสภาพัฒน์ฯด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)