ในการบูชาพระพรหม เราจะเห็นว่าท่านมี ๔ หน้า(พูดภาษาชาวบ้าน) เมื่อเราไปบูชาท่านเพื่อขอพรจากท่านในเรื่องต่างๆ นั้น เราควรจะรู้ว่าหน้าของท่านที่หันไปทิศไหนจะให้พรเรื่องอะไร เท่าที่ทราบมีดังนี้

  • ทิศเหนือ บูชาเพื่อขอพรเรื่อง อาชีพ หน้าที่การงาน ฯ
  • ทิศใต้ บูชาเพื่อขอพรเรื่อง เกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง ฯ
  • ทิศตะวันตก บูชาเพื่อขอพรเรื่อง อนาคต ฯ
  • ทิศตะวันออก บูชาเพื่อขอพรเรื่อง ครอบครัว ฯ

คำสวดขอพรจากพระพรหม มีดังนี้........

                                 โอม          พระพรหมา  ปฎิพาหายะ                               ทุติยัมปิ     พระพรหมา  ปฎิพาหายะ                               ตติยัมปิ     พระพรหมา  ปฎิพาหายะ

           ข้าพเจ้าชื่อ ......  นามสกุล.......  วันเดือนปี/เกิด......  ขออำนาจบารมีท่านพระพรหมที่ศักด์สิทธิ์ ได้โปรดช่วยดลบันดาลให้........................