สมรรถนผู้บริหาร 7

สมรรถนะตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

สมรรถนะตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

จรรยาบรรณต่อตนเอง
        มีวินัย พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
        รัก  ศรัทธาต่อวิชาชีพ
       
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ
      
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
        รัก  เมตตา  เอาใจใส่ 
       ช่วยเหลือผู้รับบริการ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม
       ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
       ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  และสังคมของผู้รับบริการ
      
บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
       ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างสร้างสรรค์
      
สร้างความสามัคคี ยึดมั่นระบบคุณธรรม

จรรยาบรรณต่อสังคม
        ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์  และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ
        รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
      
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   ดร . 

สมศักดิ์   ดลประสิทธิ์   รองเลขาธิการคุรุสภา 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตะวัน

คำสำคัญ (Tags)#สมรรถนะตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

หมายเลขบันทึก: 120389, เขียน: 18 Aug 2007 @ 12:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)