วันนี้ดิฉันได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการย้ำเตือนผ่าน MSN ขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด จากบรรณารักษ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เคยร่วมประชุมฝ่ายบริการด้วยกันจนคุ้นเคย และปรึกษาหารือเรื่องงานให้บริการผู้ใช้ รวมทั้งปรับทุกข์ไปในตัว

เขาขอยืมหนังสือภาษาอังกฤษ ซึ่งราคาแพงและมีให้บริการเพียงแห่งเดียว คือ ที่ ม.น. ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของห้องสมุด ม.น. จะเป็นผู้ให้ ผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด หลังจากที่ขอรับบริการจากเพื่อนๆ ห้องสมุดอื่นๆ มามากบ้างน้อยบ้างตามสมควร

นี่เป็นวิธีการ share resource ที่เราใช้ร่วมกันมานาน และคิดว่าคงจะใช้ร่วมกันต่อไป เพราะว่า เป็นวิธีการบริหารทรัพยากรที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการของเรา ชาวห้องสมุดค่ะ