เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีใหม่นี้ทีมงานได้รับของขวัญสวัสดีปีใหม่จากท่านเจตน์ ธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจำนวน 1 ชุด มีเอกสารเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" และ "การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ด้วย จึงขอถ่ายทอดให้ทราบเกี่ยวกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงว่าหมายถึง การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท  โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ  คุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ และการกระทำ โดยการแปลงปรัชญาสู่การปฏิบัติประกอบด้วย

 1. การพัฒนาต้องเกิดจากภายในจึงจะมั่นคง
 2. การพัฒนาต้องเป็นลำดับขั้นตอน
 3. เน้นเรื่องความสามารถพึ่งตนเองเป็นมาตรฐานขั้นต้น
 4. ศึกษาทดลองจนหาวิธีที่เหมาะสมโดยเริ่มจากขนาดเล็กก่อน
 5. การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป
 6. การพัฒนาที่ดีต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม
 7. การพัฒนาจะได้ผลดี ต้องเป็นไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ของท้องถิ่น
 8. การพัฒนาจะได้ผลดีต้องอาศัยหลักวิชาและวิธีการที่เหมาะสม
 9. การพัฒนาจะได้ผลดีต้องทำการเป็นรูปแบบโครงการ
 10. การพัฒนาจะได้ผลดีต้องมีการประสานงานและบูรณาการ
 11. โครงการพัฒนาจะดำเนินการได้ดีต้องมีสำนักงานรับผิดชอบ
 12. การพัฒนาจะสำเร็จได้  ต้องอาศัยความขยัน อดทน อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

หากทุกหมู่เหล่าตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน สังคม และรัฐบาล ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางและถือปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว เชื่อได้ว่าภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะมีความพอเพียง เข้มแข็ง และมีขีดความสามารถการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อย่างแท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)