One Stop Service (๑)

 หลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการ โดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ อาจารย์สุวัฒน์ บุญจันทร์(เสื้อสีขาวซ้ายมือ) ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล

 ในวันนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.(เกิยรติคุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย และ ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.ธีระ ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น รศ.นสพ.ประจักษ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ฐานะอนุกรรมการศูนย์ฯ ผอ.กองคลัง  คุณสุนารถ ตัวแทนจาก กองการเจ้าหน้าที่ คุณอัสนี ตัวแทนจากสำนักบริหารและบริการวิชาการ คุณเอื้องฟ้า และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.สุวัฒน์ และ คุณพิชัย ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ โดยสรุป งานที่จะเพิ่มในการบริการ One Stop Service ที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางจะมีดังนี้

๑.การขายใบสมัครสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

๒.การรับสมัครบุคคลากรเข้ามาสอบแข่งขัน หรือ คัดเลือกเพื่อบรรจุใหม่

๓.การขายแบบจัดซื้อ จัดจ้าง ต่างๆของ คณะ/หน่วยงาน

๔.การจัดจำหน่ายตำรา หรือ ผลิตภัณฑ์ของคณาจารย์ หรือ บุคลากร

JJ