เมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมาเปิดแฟ้มเห็นเรื่อง ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2549 เรื่อง "ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน" ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 49 ที่โรงแรมปางสวนแก้ว เชียงใหม่ ปขมท.ปีที่แล้วจัดที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ผมเองเป็นกรรมการอยู่ในสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย มีเลขานุการคณะเกษตรฯ เป็นประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง ครั้งนี้จัดหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ โดยมีกำหนดการดังนี้ครับ

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549  
 09.00-10.30 น.  พิธีเปิดการประชุม
   อธิการบดีม.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
   ประธาน ปขมท. กล่าวรายงาน
   ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี
   ประธานในพิธี กล่าวเปิดประชุม
   พิธีมอบรางวัล "บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 49
   ปาฐกกถาพิเศษ โดย ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
 10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง-เครื่องดื่ม
 10.45-12.00 น.  การบรรยายเรื่อง "ปัจจุบัน-อนาคต : มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
   โดย ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข ผู้ช่วยรมต.กระทรวงศึกษาธิการ
 12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
 13.00-14.30 น.  การบรรยายเรื่อง KPIs : จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ
   โดย ศ.นพ.ดร.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ผอ.รพ.ศิริราช ม.มหิดล)และคณะ
 14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง-เครื่องดื่ม
 14.45-16.00 น.  การบรรยายเรื่อง "KPIs : จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ (ต่อ)
 16.00-17.30 น.  แบ่งกลุ่มย่อยตามสายงาน และการนำเสนอกรอบ KPIs ของแต่ละสายงาน
   - กลุ่มที่ 1 : สายงานการเจ้าหน้าที่
   - กลุ่มที่ 2 : สายงานการเงินและพัสดุ
   - กลุ่มที่ 3 : สายงานบริการการศึกษา
   - กลุ่มที่ 4 : สายงานกิจการนักศึกษา
   - กลุ่มที่ 5 : สายงานนโยบายและแผน
   - กลุ่มที่ 6 : สายงานบริการการศึกษา
 18.00-20.30 น.  งานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลบุคลากร
   "บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2549"
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549   
 09.00-10.30 น. ประชุมกลุ่มย่อยตามสายงาน เพื่อพิจารณาเสนอแนวทาง KPIs 
   ของสายงาน
   - กลุ่มที่ 1 : สายงานการเจ้าหน้าที่
   - กลุ่มที่ 2 : สายงานการเงินและพัสดุ
   - กลุ่มที่ 3 : สายงานบริการการศึกษา
   - กลุ่มที่ 4 : สายงานกิจการนักศึกษา
   - กลุ่มที่ 5 : สายงานนโยบายและแผน
   - กลุ่มที่ 6 : สายงานบริหารทั่วไป
 10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง-เครื่องดื่ม
 10.45-12.00 น.  การประชุมกลุ่มย่อยตามสายงาน (ต่อ)
 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13.00-15.00 น.  การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย : KPIs ของสายงาน
   โดยหัวหน้ากลุ่มของแต่ละสายงาน
 15.00-16.30 น.  การบรรยายเรื่อง "ก้าวต่อไปของการปฏิรูปราชการ:การ
   เปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของ
   ข้าราชการ
   โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 16.30 น.  ปิดประชุม

       การจัดประชุม ปขมท. รอบนี้น่าสนใจกว่าทุกครั้งตรงที่มีการประชุมกลุ่มย่อยตามสายงาน เพราะปกติผมไปประชุมจะไปนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว แต่ประชุมรอบนี้มีการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม น่าจะได้เกณฑ์กลางเบื้องต้นของบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกัน (เป็นความคาดหวังก่อนเข้าร่วมประชุม) ดัชนี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนจากการระดมความคิดเห็นจะได้เป็นบางตำแหน่งในสายสนับสนุน  เพราะถ้าครบทุกตำแหน่งต้องใช้เวลามาก ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมคือ

      สถาบันอุดมศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล การเงินและบัญชี นโยบายและแผน กิจการนักศึกษา บริการการศึกษา และบริหารงานทั่วไป จะได้ข้อสรุปเกณฑ์กลางเบื้องต้น ในดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานทั้ง 6 ด้าน

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ