เป็นเรื่องการสรางสัมพันธภาพที่ดีด้วยการใช้หลักการง่ายๆ ได้รับเมล์จากน้องปูมาเช่นกัน ผมเห็นว่ามีประโยชน์จึงได้นำมาเสนอในที่นี้ ดังนี้ครับ

1. HAND การทักทายด้วยการไหว้ จับมือ หรือสัมผัสจะทำให้ผู้ที่เราสร้างสัมพันธภาพด้วยรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ

 

2. HEART การสร้างสัมพันธภาพที่ดีจะต้องมีความจริงใจ ตั้งใจ มีจิตที่คิดดีต่อกัน

 

3. HEAD การสร้างสัมพันธภาพจำเป็นต้องอาศัยความคิด การกลั่นกรองคำพูดที่ดี

 

4. HEALTHY การมีวุฒิภาวะที่ดีจะสร้างสัมพันธภาพที่มั่นคงได้

 

5. HUMOR อารมณ์ขันเป็นส่วนช่วยที่สำคัญในการสร้างสัมพันธภาพ

 

6. HONESTY ความซื่อสัตย์และจริงใจจะทำให้สัมพันธภาพมั่นคงยืนยาว

7. HUMANLITY การมีทัศนคติในทางมนุษยนิยมจะช่วยในการสร้างสัมพันธภาพ

 

8. HUMILITY การนอบน้อมถ่อมตนมีส่วนช่วยในการสร้างสัมพันธภาพ

 

9. HONOR การรู้จักเคารพ ให้เกียรติผู้อื่นและยกย่องชมเชยเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

 

          ใครทดลองนำไปใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างไร นำมาเล่าต่อด้วยนะครับ