วิธีทำงานชิ้นที่ 4 ภาพซ้อน
1.ไปที่ File  New  กำหนดขนาดกระดาษ  Width = 20 inches , Height = 24 inches กดok และไปที่ View เครื่องหมายถูกหน้า Extras ไปที่ Edit และไปที่ Preferences  เลือกที่ Guides,Grid&Slices… ปรับค่า Gridline every = 1.5387 cm. ค่า subdivisions = 4 กด ok
2. เปิดรูปที่จะทำเป็น Background เลือกรูปทั้งหมด 21 รูป จากนั้นคลิกที่เครื่องมือ Move Tool แล้วคลิกที่รูปดึงรูปมาไว้ในหน้ากระดาษที่ละรูปแล้วไปที่ Edit และไปที่ Free Transform ลดขนาดของรูปให้เท่ากับช่องของตารางที่กำหนดแล้วนำไปเรียงใส่ตามช่องของตารางทำทั้ง 21 รูป เรียงสลับกันไปจนเต็มหน้ากระดาษแล้วไปที่แถบ layersด้านขวามือปรับค่า Fill = 45 % , Opacity = 50 %  ทั้ง 21 รูป
3.เลือกรูปหลักมา 1 รูปเลือกเครื่องมือ Magnetic Lasso Tool เลือกส่วนที่ใช้และใช้เครื่องมือ Move Tool ดึงรูปที่ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกมาไว้ที่หน้า Background เลือกยางลบลบส่วนที่เกินออกมาออก ปรับค่า Fill = 80 % , Opacity = 100 % จักรูปให้อยู่ตรงกลางของรูป Background ไปที่ Edit และไปที่ Free Transform  ยืดส่วนบนให้พอดีกับ Background จัดรูปให้ได้สัดส่วนที่ต้องการ
4.ไปที่ Fileแล้ว save as กำหนดชื่อ File  เลือกเป็น JPEG เลือก Quality = 8 High กด ok