ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ที่ได้รับมาทำให้รู้สึกว่าเราน่าจะทำสิ่งที่ดี ๆให้แก่ประชาชนหรือสังคมได้ในระดับหนึ่ง และดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อกลับมาสำนักงานจึงพยายามที่จะถ่ายทอดแนวคิดการKM ให้กับองค์กรฯ ไปพร้อมกับKM เพื่อแก้ปัญหาภาคประชาชน แต่มีความพยายามบางอย่างบอกให้ทำ KM เพื่อแก้ปัญหาภาคประชาชนก่อน โดยอาศัยเงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล ทั้งนี้ต้องดำเนินการและแก้ปัญหาภาคประชาชนตามจำนวนที่กำหนดให้ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา  ประมาณ 5 เดือน โดยต้องสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกผลการปฎิบัติงานดีเด่น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ม.ค 49 เมื่อลง KM กับภาคประชาชนแล้ว จึงกำหนดวัน (ตามข้อสรุปการประชุม) ดำเนินการฝึกอบรมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย เหลือเวลาอีกเพียง 4 วัน (โครงการอบรมฯ ลงนามอนุมัติแล้ว) ต้องดำเนินการฝึกอบรมฯ จึงขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้รับคำตอบว่า "รู้จากหน่วยงานกลางของจังหวัด (ซึ่งตั้งอยู่ในสถานศึกษา) ว่ามีหนังสือ ฯ แจ้งว่างบประมาณโอนมาแล้ว แต่ยังให้จัดซื้อไม่ได้ เพราะไม่มีหนังสือฯ เป็นหลักฐานยืนยันถึงสถานศึกษาจากหน่วยงานกลางของจังหวัด" (10 ม.ค 49)ถ้าการบริหารจัดการในองค์กรเป็นอย่างนี้ควร KM ระบบการบริหารงานในองค์กรด้วยดีหรือไม่ ถ้าทำในองค์กรสำเร็จหรือบริหารงานได้ดีกว่านี้ จึงค่อยไปแก้ปัญหาภาคประชาชนจะดีหรือไม่ หรือว่าผมเองไม่ดีที่ (.........) ทำ