อยากสร้างประสบการณ์ให้ตัวเองลองเลือกดูครับ

 เราอ่านเอง ได้ 10%

 เราฟังเขาพูด ได้ 20%

 เราดูเขาทำ ได้ 30%

 เราได้ยินเขาอธิบายและเห็นเขาทำ ได้ 50%

 เราได้พูดหรือเขียนเอง ได้ 70%

 เราได้กระทำเอง ได้ 90%