วันนี้ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมนั่งสนทนากับพนักงานประมาณ 9-10 คน ซึ่งเป็นพนักงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานตัวจริง มาจากในหลายส่วนงาน คือ ส่วนการเงิน ส่วนพัสดุ และส่วนแผนงาน  โดยพนักงานเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้ผ่านโครงการแลกเปลียนเรียนรู้เพื่อวลัยลักษณ์ หรือที่คนวลัยลักษณ์ รู้จักภายใต้ชื่อว่า โครงการ KM อย่างที่ผมเคยเน้นแล้วว่า โครงการ KM นี้จะมุ่งที่จะสร้างค่านิยมหรือความเชื่อ(value) ให้กับพนักงานเป็นหลัก และขณะนี้พนักงานกลุ่มนี้ได้มามีส่วนร่วมในการรวมตัวกันเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ Oracle ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้พัฒนาระบบ MIS ของวลัยลักษณ์  ในการสนทนานั้นผมมีความรู้สึกว่าพนักงานกลุ่มนี้มีพลังอย่างมากในการที่จะเรียนรู้ร่วมกัน ทั้ง ๆ ที่หลายคนเคยรู้สึกกลัวถึงความยาก และความสามารถของตนเองในการที่จะเรียนรู้ แต่ขณะนี้ผมคิดว่าทัศนคติอย่างนั้นได้ถูกเปลี่ยนไปแล้ว พวกเรามีการแสดงความคิดเห็น มีพลังในการคิด และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป รวมทั้งเห็นความสำคัญที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถมากขึ้น ซึ่งผมรู้สึกประทับใจมากครับ และยังบอกว่า ผมขอเรียกคนกลุ่มนี้ ว่า ชุมชนคน Oracle ของวลัยลักษณ์   จากพลังที่ผมได้เห็นจากพวกเรานี้ ผมมั่นใจมากว่า ชุมชนนี้ก็จะมีความเข้มแข็งต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนคนหน้างานอื่นๆ ต่อไป นอกเหนือจาก ชุมชนต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว เช่น ชุมชนคน 5 ส  ชุมชนคนสร้าง Web ชุมชน e-office เป็นต้น และนี่ คือความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของวลัยลักษณ์ ในการทำ KM