ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ(Australia’s Aged Care System)แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

  1. Services to support people living in the community มีบริการที่สนับสนุนการดำรงชีวิตในชุมชนของผู้คนโดย

·   การจัดการดูแลที่บ้านและชุมชน(Home & Community Care : HACC) ที่ดูแลโดยการพยาบาล ทีมสุขภาพอื่นๆ อาหาร การดูแลส่วนบุคคล การช่วยเหลือพื้นบ้าน การปรับปรุงที่อยู่อาศัย การขนส่ง การให้คำปรึกษาและข้อมูลข่าวสาร

·   ชุดบริการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน(Community Aged Care Packages:CACP) สำหรับการดูแลที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจะประเมินโดยทีมดูแลผู้สูงอายุ(Aged Care Assessment Teams)

·   บริการผู้สูงอายุเพิ่มเติมที่บ้าน(Extened Aged Care at Home :EACH) เป็นการดูแลระดับสูงมากกว่าชุดบริการในข้อสอง ที่เกือบจะเป็น Nursing Home

·   ศูนย์บริการรักษาภาคกลางวัน(Day therapy centres)

·   ศูนย์บริการสถานที่พักผ่อนตลอดทั้งวันและคืน(Day & Overnight respite centres)

2.      Residential Aged care services เป็นบริการที่จัดเป็นบ้านพักหรือที่อยู่อาศัยให้อยู่ภายใต้การดูแลของทีมงานที่จัดไว้ ซึ่งสนับสนุนเงินโดยรัฐบาลกลางที่ให้จัดบริการสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถอยู่ในชุมชนได้เองทั้งเรื่องขาดคนดูแล ความเจ็บป่วยหรือมีความพิการ แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ

·        ระดับสูง(high care) มีการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง อาหาร ซักเสื้อผ้า การทำความสะอาดและการดูแลส่วนบุคคล เป็นกลุ่มที่ต้องดูแลทางการพยาบาลใกล้ชิดหรือช่วยตัวเองพอได้บ้าง ไม่ถึงกับเป็นผู้ป่วยอย่างเต็มที่ เรียกว่า Nursing home

·        ระดับต่ำ(low care) ช่วยดูแลเรื่องอาหารการกิน ซักรีดเสื้อผ้า การดูแลส่วนบุคคลแต่ไม่มีการพยาบาล เป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดี ต้องการการดูแลทางการพยาบาลไม่มาก เรียกว่า Hostel มีการจัดบริการโดยทีมผู้ดูแล(Carer)

หลักการสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการจัดบริการผู้สูงอายุ (Principles Underpinning Service Provision)

  1. Aged friendly environment มีการออกแบบบ้านอย่างเหมาะสม การขนส่งสาธารณะ การเข้าถึงอาคารสถานที่ต่างๆ ความรู้สึกที่เข้าได้กับสิ่งแวดล้อม ทัศนคติของผู้ดูแลและชุมชน
  2. Aged-in-place สามารถทำให้ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของตนเองได้มากกว่าการมาอยู่ในสถานที่ดูแล  สามารถจัดบริการ สามารถจัดให้อยู่ในสถานที่เดิมได้เลยหากต้องการบริการที่มากขึ้น

หลักการสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการดูแลผู้สูงอายุ ( Principles Underpinning Care Provision )

  1. Quality in Life ให้มีความรู้สึกปลอดภัย สนุกสนาน มีความสัมพันธ์ที่ดี มีศักดิ์ศรี มีทางเลือก มีความสะดวกสบายทางร่างกาย มีกิจกรรมที่มีความหมาย เพิ่มความสามารถในการดูแลตนเอง มีความเป็นส่วนตัว มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
  2. Empowerment มีความรู้สึกว่าควบคุมตนเองได้ เป็นตัวของตัวเอง ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสิ่งที่เขาได้รับ มีการให้ความยินยอมกับการรักษาหรือกิจกรรมที่จัดให้
  3. Social contact And connection มีกิจกรรมทางสังคมที่มีความหมาย มีส่วนร่วมกิจกรรมกับบุคคลอื่นๆ