คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.น กับการพัฒนาคุณภาพ (๑)

 ผมได้รับโทรศัพท์จาก รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ (ดร.ทพ.ไพโรจน์) มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ไปช่วย พัฒนาคุณภาพ คณะ และ โรงพยาบาลทันตกรรม

 ประสบการณ์ที่ผมมีความประทับใจกับ สถาบันนี้ คือ ความมุ่งมั่นในการ "พัฒนาอย่างต่อเนื่อง" ไม่ว่าจะเป็น Management by Assesment (MBA) ของท่านอธิการบดี รศ.ดร.มณฑล หรือ ท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.วิบูลย์ เจ้าพ่อบูรณาการ

 ผมได้ตอบ ตกลง และ ขอให้ทีมงาน ส่งข้อมูล (Click) บางประการให้เพื่อทราบสถานการณ์ และ ผมจะ "เล่า ประสบการณ์ ที่มามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ กับ ท่านคณบดี ผศ.ดร.ทพญ.วิสาขะ ต่อไปครับ"

JJ