ประชุมรายงานความคืบหน้า  ตึก34 ห้องบรรยาย

       วาระการประชุม

1.มอบหมายให้ฝ่ายเทคนิค ผลิตใบปลิวเพื่อโฆษณาการฝึกอบรม เพ้นท์แก้ว

2.มอบหมายให้เหรัญญิก รวบรวมเงินทุนจากพนักงานคนละ 200 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการฝึกอบรม