Practice

ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ  และบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นครูผู้สอนจำเป็นต้องวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ชัดเจนจัดลำดับขั้นตอนไว้ล่วงหน้า  มีการผลิตสื่อ  นวัตกรรม  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้    จากการศึกษาสภาพปัญหาในการสอนวิชาสังคมศึกษา  (ส31101)  โดยการวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  พบว่า  นักเรียนไม่ชอบที่จะเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา  สาระหน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมที่ไม่สนใจต่อข่าวสารและการเมืองไทย  จากการศึกษาพฤติกรรมดังกล่าว  ผู้สอนได้ศึกษาและพัฒนาเทคนิควิธีการสอนวิชาสังคมศึกษา  สาระหน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตให้น่าสนใจขึ้น  โดยเฉพาะในเรื่องการนำสื่อการสอนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ทำให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการสร้างบทเรียนโปรแกรม  ใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการสอนด้วยบทเรียนโปรแกรมกับการสอนแบบปกติ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการเลือกตั้ง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่เรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมกับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ        และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม  เรื่องการเลือกตั้ง   จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน  98  คน  แยกเป็นกลุ่มทดลอง  47  คน  กลุ่มควบคุมจำนวน  51  คน  มีการวิเคราะห์ค่า  IOC  และค่า  IOA  ข้อสอบได้ผลวิเคราะห์ใช้ได้ทุกข้อและได้หาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมพบว่าบทเรียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพ  82.39/88.72   จากผลการวิจัย  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ของคะแนนก่อนเรียนระหว่างกลุ่มที่ต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  ของคะแนนหลังเรียน  ระหว่างกลุ่มที่ต่างกัน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01    และผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมอยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยิ้ม

คำสำคัญ (Tags)#cps

หมายเลขบันทึก: 118153, เขียน: 08 Aug 2007 @ 21:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ครูเสาว์
IP: xxx.26.114.73
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณครูยุพิน สมกับหญิงไทยใจงาม..ยิ้มสยามเมืองยิ้ม(ฮิๆ)

ตัวเรา
IP: xxx.26.114.73
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณครู กวีแว่นร้าว ..สบายดีหรือเปล่า