ครูแต้วเมืองคอน
นาง มนัสชนก มีด้วง จันทิภักดิ์

การพัฒนาชุมชนบ้านท่าสะท้อนไปสู่ชุมชนอินทรีย์


จากที่ชุมชนบ้านท่าสะท้อนได้ตกลงกันไว้ในเวทีที่2ว่าจะทำทันทีในเรื่องการปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้

11  กรกฎาคม  2550
เวทีที่  2  เวทีเสวนาการจัดการความรู้บ้านท่าสะท้อน  หมู่ที่  2  ตำบลบางจาก  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโดยทีมงานคุณอำนวยชุดเดิม  กศน.  อบต. พัฒนาชุมชน  ฯลฯ


    เปิดเวทีประชุมโดยผู้ใหญ่บ้านออกมาทบทวนเรื่องได้มาพบกันในครั้ง แรก  สมาชิกได้ตกลงกันว่าจะทำให้ชุมชนบ้านท่าสะท้อน อยู่แบบ พอเพียงเพื่อสนองปรัชญาพระราชดำริของในหลวงด้วยว่าจะปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ทางหนึ่ง


    คุณกนต์ธร  พงศ์กระพันธ์    นักวิชาการเกษตรองค์การบริหารส่วน ตำบลบางจากถามว่า   จากที่ชุมชนบ้านท่าสะท้อนได้ตกลงกันไว้ใน เวทีที่  1  ว่าจะทำทันทีในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ้มีใคร ได้ ดำเนินการแล้วบ้างให้ช่วยออกมาเล่า


    คุณจวน  ส่งเสริม  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  บอกว่า  สิ่งที่ได้รับปากจากครั้งที่แล้วและได้กลับไปทำทันที  ส่วนตัวท่านเองซึ่ง เป็นหัวหน้าโซนที่  1   ก็ได้ดำเนินการทำได้บ้างส่วนแล้วคือ  ท่านได้ ปลูกตะไคร้บริเวณริมสองข้างถนนเข้าไป  อบต.  ประมาณ  300  ต้น และท่านยังบอกอีกว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่ไปดำเนินการจริง ๆ ยังน้อย  จึงขอร้องว่าให้ทุกคนช่วยกันปลูกให้มากกว่านี้เพื่อจะทำให้ชุมชนบ้านท่าสะท้อนของเราได้เป็นชุมชนที่พัฒนาและยกระดับศักยภาพของชุมชนให้เท่าเทียมกับชุมชนอื่น  แถบท่านยังเสนอแนะว่า  ถ้าหากบ้านใครไม่มีเครื่องมือการเกษตร และพันธุ์ให้มาบอกท่าน  ท่านมีแจกให้


    ท่านยังได้เพิ่มเติมประชาสัมพันธ์เรื่องการลดรายจ่ายโดยการทำ  น้ำยาล้างจาน / ยาสระผม / น้ำยาปรับผ้านุ่ม  ฯลฯ    ใช้วิธีการ ลงหุ้น เพียงครั้ง  10  บาทท่านยินดีที่จะแนะนำวิธีการและขั้นตอนการทำ ให้ โดย ไม่หวงวิชา


    คุณแพร้ว  รัตนกระจ่าง  โซนที่  2  ท่านบอกว่า สิ่งที่ท่านได้กลับไป ทำทันทีแล้ว ส่วนหนึ่งได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว  ที่ปลูกแล้วมี  มะละกอ  20  กว่าต้น  ตะไคร้  ขมิ้น  ข่า  ฯลฯ      ส่วนเรื่องสัตว์เลี้ยงได้ดำเนินการไปบ้างส่วนแล้วเช่นกัน มีเลี้ยงปลานิล  ปลาหมอ ฯลฯ  และคิดว่าจะพยายามดำเนินการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆและท่านได้เน้นย่ำว่าเรื่องของความสามัคคีในชุมชนบ้านท่าสะท้อนว่า  ถ้าหากทุกคนช่วยกันทำ  ช่วยกันคิด    ช่วยกันวางแผนก็จะทำให้ชุมชน ของเรา มีศักยภาพยิ่งขึ้น


    คุณชัชนนท์  เงินนาค  ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทน โซนที่  3  บอกว่าโซน นี้ มีทั้งที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้วและที่กำลัง ดำเนินการเตรียมพื้น ที่ก็มีอยู่บ้างส่วน  และท่านได้พูดโยงไปถึงโครงการอยู่ดีมีสุขว่า ทาง ชุมชน บ้านท่าสะท้อนได้เสนอโครงการซื้อเครื่องตัดหญ้า งบประมาณ อุมัติแล้วได้  50,000  บาท (แจ้งเพื่อสมาชิกทุกคนทราบ)  ส่วนโครงการต่อไปที่ทางชุมชนจะเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ นั้นยังไม่ได้เสนอยากจะให้สมาชิกช่วยกันคิดว่าโครงการอะไรที่สอดคล้องกับอาชีพของชุมชนและถือโอกาสได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าร่วมการแข่งกีฬา  และแจ้งสมาชิกที่เลี้ยงวัวให้นำวัวมาขึ้นทะเบียนพร้อมฉีดวัคซีนตามวัน เวลาที่กำหนดด้วย


    ครูสำราญ  เฟื่องฟ้า  ครูอาสา ฯ  ตำบลมะม่วงสองต้น / ไชยมนตรี เพิ่มเติมว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ชุมชนบ้านท่าสะท้อนทำ  คิด  วางแผน  ผลที่ได้ก็จะได้กับชุมชนนี้นั่นแหละครับครูราญยังบอกว่าชุมชนบ้านท่าสะท้อนสามารถลดรายจ่ายได้หลายทาง  เช่น
- ค่าอาหาร/ กับข้าว
- ค่าสิ่งอุปโภคบริโภค
- ค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้จึงทำให้ลดค่าอาหารและยังได้บริโภคผักที่ปลอดจากสารพิษซึ่งจะส่งไปยังสุขภาพทำให้สุขภาพดี
และยังมีคุณกิจตัวอย่างที่ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ไปสู่การออม จากที่เคย ซื้อมาไม่เคยถูกเลย  

คุณบุญเพ็ญ  ตั้นอุ้ย  บอกว่าท่านจึงได้ไปดูดวงชตากับพ่อท่านรูป หนึ่ง ท่านทำนายว่าไม่มีโชดลาภจากหวย    คุณบุญเพ็ญบอกว่า  เมื่อท่านคิด จะซื้อหวยทุกครั้งจะนึกถึงคำทำนายของพ่อท่านทุกทีจึงได้นำเงินส่วนนี้เก็บไว้  (หยอดกระปุก) ซึ่งจนถึงวันนี้ก็ยังทำอยู่เสม่ำเสมอ  เมื่อนำมานับดูได้ ้้ทั้งหมดประมาณ  40,000  บาท  และได้นำเงินก้อนนี้มาเป็นทุนการ  ศึกษา ให้กับหลานของท่าน


    ดิฉัน  หนุนเสริมว่า การลดรายจ่าย   เพิ่มรายได้  การออม  มีหลายวิธี  ถ้าหากทุกคนยึดหลักปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่านมาปฏิบัติก็สามารถทำให้ครอบครัวและชุมชนมีความสุขได้ในเบื้องต้นและได้เพิ่มเติมเรื่องการยกระดับกลุ่มออมทรัพย์ให้ชุมชนให้มีผูนำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนำชุมชน  ผู้นำ  ธรรมชาติทุก  ๆ  ผู้นำ  ฯลฯ  ทุกกลุ่มองค์จะต้องมีกลุ่มออมทรัพย์  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานชุมชน(มชช.)เป็นมาตรการของการพัฒนาชุมชน ให้มีนโยบายที่จะลงมาช่วยเป็นผู้ช่วยเหลือในการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

คุณแพร้ว  รัตนกระจ่าง  ได้กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง เพื่อ ให้ได้ตัวโครงการที่จะนำเสนอว่าจะเอาเรื่องอะไร ให้ช่วยกันคิด และเสนอ  ปรากฎว่า  สมาชิกร่วมกัน  2  เรื่อง
1. โครงการซื้อรถไถนา
2. โครงการรับซื้อมะพร้าวแห้งในชุมชน  
เมื่อได้ตัวโครงการแล้วก็มาร่วมกันวิเคราะห์ว่าสมาชิกส่วนใหญ่เห็นกับโครงการมากว่าผลออกมาสมาชิกส่วนใหญ่บอกว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาจะลดค่าใช้จ่ายในการจ้างไถ

ครูสำราญสรุปเพิ่มเติมว่า จากที่เห็นในหลายหมู่บ้านของตำบลบางจาก เสนอโครงนี้ถ้าผ่านคิดว่าถ้าตำบลบางจากสร้างเครือข่ายระหว่างหมู่บ้านเรื่องรถไถคือให้ลงแขกกันโดยใช้กฎระเบียบบริหารจัดการของชุมชนเองก็จะทำให้รวดเร็วและจะได้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนด้วยและเน้นย่ำในเรื่องการลด

    ส่วนเรื่องละ เลิก อบายมุข  เหล้า  บุหรี่  การพนัน  หวย  ฯลฯ โดยได้ ให้แม่บ้านออกมาเล่าว่าเคยบอกให้คนในครอบครัวทำบ้างหรือไม่ และ ทำอย่างไร


คุณจรัส  ทองพนังตนเองก็เคยพูดกับสามีว่าให้เลิกสูบบุหรี่ / เหล้า แล้ว เอา เงินส่วนเก็บไว้ลูกไปโรงเรียน แต่ไม่ได้ผลก็บอกต่อไปว่าถ้าเลิกไม่ได้ก็ให้ลดลงและคุณจรัสบอกว่าถ้า สามีเลิกได้คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับครอบครัวมาก ๆ  ทีเดียว และได้ฝาก ให้ผู้ร่วมประชุมในวันนี้ว่าให้ลองไป ลด ละ เลิกในบ้างเรื่องที่คิดว่าน่า จะทำได้แล้วนำมาเล่ากันครั้งต่อไป


      ผู้ใหญ่บ้านได้นัดแนะการพบกันในครั้งต่อไปในวันที่  24  กรกฎาคม  2550 ว่าจะต้องนำสิ่งที่ได้รับฝากไปปฏิบัติลองดูแล้ว นำมาเล่ากันใน ครั้งต่อไปปิดประชุม

หมายเลขบันทึก: 117903เขียนเมื่อ 8 สิงหาคม 2007 10:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 19:49 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี