เพชรแท้แห่งไม้เรียง (ประยงค์ รณรงค์) ตอนที่ 1

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เกริ่นนำจากทีมงานผู้รวบรวม และ สารบัญ
     การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เราทุกคนคงยอมรับว่าไม่มียุคสมัยใดที่การเปลี่ยนแปลงจะรวดเร็วและมีผลกระทบรุนแรงเท่าในปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ หากจะมองในระดับบุคคลแล้ว คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดจะสำคัญและยิ่งใหญ่ไปกว่าการปรับเปลี่ยนมุมมอง (ทิฏฐิ) และทัศนคติ (Attitude) การรู้จักเปิดใจกว้าง ไม่ยึดติดอยู่กับความคิด หรือความรู้เดิมๆ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เป็นการเริ่มต้นสู่การเปิดรับสิ่งใหม่ด้วยใจที่ไม่อคติ (Bias) ประเด็นคำถามที่ตามมาก็คือ ทำอย่างไรเราจึงจะเห็นและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เป็นหรือเกิดขึ้นจริง มิใช่เป็นการเห็นหรือเข้าใจตามที่เราต้องการจะเห็นหรือให้มันเป็น ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถใช้ทั้งความรู้และความรู้สึกควบคู่กันไปอย่างได้สมดุล ทำอย่างไรเราจึงจะไม่ยึดติดอยู่กับรูปแบบจนอาจลืมสาระและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆไป ทำอย่างไรเราจึงจะเห็นความจำเป็นของระบบ ของมาตรฐานโดยที่ไม่มองข้ามความงดงามอันเนื่องมาจากความหลากหลาย (Diversity)
     การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า ภาวะผู้นำ (Leadership) มากกว่าที่จะใช้การจัดการ ภาวะผู้นำหรือความสามารถในการนำนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงสำเร็จ จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มที่ท่านจะอ่านนี้ ที่ได้พยายามรวบรวมแนวคิด ประสบการณ์ ของบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นปราชญ์คนหนึ่งของประเทศไทย คุณประยงค์ รณรงค์ แห่งชุมชนไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้มาถ่ายทอดแนวคิด และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับเครือข่ายปราชญ์ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) รวมไปถึง คุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ และทีมงาน ที่ประสานงานในการจัดเวทีครั้งนี้อย่างเข้มแข็ง
     หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการทำความเข้าใจ และพัฒนาภาวะผู้นำ ของผู้สนใจ และหวังว่าคงได้รับการให้อภัยจากผู้อ่านในส่วนที่ผิดพลาดจากการถอดบทเรียนในเวทีแห่งนี้ และขอขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่จะช่วยให้คำแนะนำและท้วงติงในส่วนที่ผิดพลาดด้วย ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลดปล่อยอิสรภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาภาวะผู้นำ จากหนังสือเล่มนี้ 
ทีมงานผู้รวบรวม
สารบัญ
คำนำ
ส่วนที่ 1 แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำ
ส่วนที่ 2 ชีวิตในช่วงเริ่มต้น
..........จากเด็กยากไร้ สู่ การเป็นเถ้าแก่.........
..........บวชเรียน ชีวิตครอบครัว.................
..........ผู้นำ กับ การต่อสู้และเรียนรู้ชีวิต..........
ส่วนที่ 3 การทำงานเพื่อส่วนรวม และชุมชน
.........เรียนรู้เรื่องสวนยาง......
.........ศูนย์ศึกษาพัฒนาตำบลไม้เรียง.....
ส่วนที่ 4 ชีวิตผู้นำในระดับจังหวัดและระดับชาติ
ส่วนที่ 5 บทสรุปชีวิต
ที่มา : ต้นฉบับหนังสือ เพชรแท้แห่งไม้เรียง 2549 จัดทำโดย มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร โดยการสนับสนุนทุนจาก สคส.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & playความเห็น (0)