แผนการสอนป.4

แผนที่1เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้     สาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์           ชั้นประถมศึกษาปี่ที่    4   ภาคเรียนที่   1
ชื่อหน่วยการเรียนรู้      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2003
สอนวันที่      18,25  พ.ค.และ 1,8 มิ.ย.  2550                    เวลา       2       ชั่วโมง                                                สาระที่          4                                                                   มาตรฐานการเรียนรู้ที่        ง  4.1
 1.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  ถึงความจำเป็นและความสำคัญของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
 2.  สาระสำคัญ
                เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจถึงหลักการการทำงานของคอมพิวเตอร์  และสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในสังคมได้
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1    อธิบายประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้
3.2    อธิบายส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
3.3    สามารถเปิด – ปิด  เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี
4. สาระการเรียนรู้
4.1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
4.2  ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์   การเปิดเครื่อง ปิดเครื่องที่ถูกวิธี  การเข้าโปรแกรมต่างๆ
 5.  กิจกรรมการเรียนการสอน/กระบวนการเรียนรู้
            ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
                           1.   ครูผู้สอนแนะนำตนเอง  แล้วบอกความจำเป็นของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  มา 1 ข้อจากนั้นให้ผู้เรียนแนะนำตนเองเช่นเดียวกับผู้สอน คือ บอกชื่อ  นามสกุลและความจำเป็นของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เช่นกัน  แล้วให้ผู้เรียนคนที่แนะนำตนเองคนแรกเป็นคนชี้ว่าจะให้ใครเป็นคนแนะนำตนเองคนต่อเป็นคนที่สอง  และคนที่สองก็ทำเช่นเดียวกันกับคนแรกจนครบทุกคน
  2.  ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจำวันของผู้เรียนและหากผู้เรียนถึงวัยที่ต้องการทำงาน  หน่วยงานต่างๆ จะรับคนที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้นวิชานี้จึงเป็นวิชาที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของผู้เรียนด้วย
  3.  ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมว่า  คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งผู้เรียนควรสนใจและให้ความสำคัญต่อคอมพิวเตอร์  ซึ่งความทันสมัยต่อข้อมูลเป็นความสำคัญ  เพราะเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเรียนรู้นความทันสมัยของโปรแกรมต่างๆ จึงกลายเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง
   ขั้นสอน
1.  ผู้สอนแจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2.  ผู้สอนแนะนำวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น  การค้นหาความรู้เรื่องโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดจากอินเตอร์เน็ต  จากหนังสือพิมพ์
3.  ให้นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้เรื่องโความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
4.  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอธิบายประกอบใบความรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
5.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบถามในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ  ในเมนูต่าง ๆ
6.  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากเครื่องคอมพิวเตอร์จริงด้วยการลองค้นหาความรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7.  ประเมินผลการตอบคำถามในใบงาน
ขั้นสรุป
ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบงานเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  แล้วให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจใบงาน  และร่วมกับประเมินผลการทำใบงานว่าความรู้ที่ผู้เรียนได้อยู่ในขั้นใด  และควรจะได้รับการเพิ่มเติมหรือไม่
6.  สื่อการเรียนการสอน/แหล่งการเรียนรู้
6.1  ใบความรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
6.2  เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
              6.3  การค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์
7.  วิธีวัดผลประเมินผล/กระบวนการประเมินผล
จุดประสงค์/เนื้อหาที่จะวัดผล วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล
1.  แบบประเมินผลการตอบคำถาม 
2.  การฝึกปฏิบัติการใช้คำชี้แจงเครื่องมือ
3.  ผลงานการบันทึกในแผ่นดิสก์   -  การสังเกตในการปฏิบัติงาน
-  การสนทนา การซักถาม -  เครื่องคอมพิวเตอร์
-  การปฏิบัติจริงจากเครื่องคอมพิวเตอร์
-  ใบงานการฝึกปฏิบัติ
8.  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ผู้บริหารมอบหมาย
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
                                                                                        (ลงชื่อ)
                                                                                                  (   นายสมพันธ์     บัวทรง   )
                                                                                รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
                                                                                         ................/....................../.....................
9.     บันทึกหลังการสอน
9.1    ผลการสอน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9.2    ปัญหา/อุปสรรค
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
9.3    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
                                                             ลงชื่อ                                              (ครูผู้สอน)        
                             ( นางสาวปัทมา   ยาประดิษฐ์)
                                                                                   ................../....................../...................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนการสอนป.4

คำสำคัญ (Tags)#แผนการสอนคอมพิวเตอร์

หมายเลขบันทึก: 115999, เขียน: 01 Aug 2007 @ 09:07 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

สิดเก่า
IP: xxx.9.34.82
เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้นะค่ะ

tea
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เขียนแล้วอ่านได้เข้าใจดีค่ะ

liw
IP: xxx.47.100.244
เขียนเมื่อ 

ขอแผนการสอน พร้อมใบงานและแบบฝึกหัด ขอบคุณมากค่ะ

sungworn
IP: xxx.172.130.85
เขียนเมื่อ 

ตัวอย่างแผนที่เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีมาก ขอชมเชย และขอแผนการสอน พร้อมใบงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนของโรงเรียนและเป็นแนวทางของระดับชั้นอิ่นต่อไป

เขียนเมื่อ 

ดีจริงครับ

mine
IP: xxx.180.63.86
เขียนเมื่อ 

คุณครูปัทมาเก่งมากเลยค่ะ