ส.บัณฑิตเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
Usernamesuthi94
สมาชิกเลขที่24379
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

                  ประวัติส่วนตัว  ภูมิลำเนาเกิดจังหวัดพัทลุง การศึกษา...ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ...ระดับมัธยมโรงเรียนพัทลุง...ประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรวิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง/วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา...ปริญญาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณบัณฑิต มสธ.  ...ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต(ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มรับราชการตั้งแต่ปี 2519   

                   ประสบการณ์การทำงาน.....เป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(เลี้ยงแมลงและทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช)กองกีฎและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร 1 ปี...หน่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ 3 ราชบุรี  15 ปี......สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี-สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองหาด,อำเภอสระแก้ว,สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 3 ปี(ลาศึกษาต่อ),สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม  13  ปี และตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบันรับราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี  การศึกษาดูงานต่างประเทศ....ระบบการเกษตร ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และการเกษตรชีวภาพ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันได้เกษียณราชการก่อนกำหนดเป็นข้าราชการบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร  

                   ประสบการณ์ส่วนตัว ได้ทำการเกษตรแบบสวนผสม ( พืช+ปลา ) ในพื้นที่ 5 ไร่ ชื่อสวน "สวนเกษตรธรรมชาติพรหมพร" สถานที่ หมู่ที่ 2  ตำบลอ่างทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี มีพันธ์พืชกว่า 100 ชนิด เน้นรูปแบบการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ ใช้สารชีวภาพเป็นหลัก  อยากกล่าวว่าเศรษฐกิจแบบนี้ต้องอยู่อย่างพอเพียง ปลูกพืชที่กิน/ใช้สอย และกินพืชที่ปลูก  มีเหลือก็นำไปขาย หรือแบ่งปันกันกินหรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นโดยที่ไม่ต้องใช้เงิน....ก็จะไม่เดือดร้อน  และสิ่งสำคัญควรมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วย...เพราะจะช่วยให้รู้ฐานะการเงินไม่หลงลืมตัวกับสิ่งยั่วยวนทางกิเลสได้มาก 

สถานปัจจุบัน  วุฒิอาสาธนาคารสมอง(เกษตรกรรม)

                      ยินดีติดต่อทางโทรศัพท์ 086-1775525