การเขียนบทความทางวิชาการ (Paper Writing)


โครงการการเขียนบทความทางวิชาการ (Paper Writing)

เป้าหมายผลผลิตของโครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดของคณะแพทยศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 กลยุทธ์ที่  03.05  ตัวชี้วัดที่  03.05.08 ลำดับที่ 30

หลักการและเหตุผล <h4 style="margin: 0cm 30.5pt 0pt 0cm; text-indent: 36pt; text-align: justify"> โรงพยาบาลศรีนครินทร์  เป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีนโยบายในการสนับสนุนการเรียน  การสอน  การวิจัย  ของคณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการสร้างองค์ความรู้  เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยต่างๆ งานบริการพยาบาลเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบุคลากรพยาบาลได้ร่วมสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย  ดังกล่าว  รวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆจากการปฏิบัติงาน และการวิจัย  </h4><h4 style="margin: 0cm 30.5pt 0pt 0cm; text-indent: 36pt; text-align: justify"> พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เป็นบุคลากรทางการพยาบาลที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการที่จะพัฒนางานด้านวิชาการและวิจัยรวมทั้งการร่วมพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการ  วิจัยของบุคลากรทางการพยาบาล  ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายขององค์กรและสถาบันด้านความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยต่างๆ   ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรพยาบาลในการเขียนบทความทางวิชาการ  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากการวิจัย การพัฒนางาน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมด้านการพยาบาล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการดูแลรักษาพยาบาลที่จะเกิดต่อผู้ป่วยและครอบครัวต่อไป </h4><h3> วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลในการเขียนบทความทางวิชาการ   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการพยาบาลของบุคลากรพยาบาล  </h3><h3> วิธีการดำเนินการ  โดยจัดกิจกรรมดังนี้การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรพยาบาลในการเขียนบทความทางวิชาการการให้คำปรึกษาหลังการอบรมและระหว่างการเขียนการติดตามการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้เข้าอบรม จัดสรุปรายงานผลลัพธ์ของการจัดอบรม  </h3><h3> ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการระยะเวลา        วันที่   21- 22   มิถุนายน   ..   2550สถานที่                ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว   งานบริการพยาบาล  โรงพยาบาลศรีนครินทร์    </h3><h3> วิทยากร   จากคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์   </h3><h3> งบประมาณที่ใช้     ( / )  งบประมาณเงินรายได้คณะแพทย์     (  )  อื่น ๆ ระบุ  </h3><h3> ผู้รับผิดชอบโครงการ     คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย  งานบริการพยาบาล </h3><p>ผู้เข้าร่วมโครงการ  (ระบุสาขาวิชาชีพ / จำนวนคน)  กลุ่มเป้าหมาย:  พยาบาลที่กำลังดำเนินการทำวิจัย ที่ต้องเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพยาบาลแผนกการพยาบาลต่างๆ   แผนกฯละ 1-2 คนพยาบาลที่สนใจ จากหน่วยงานอื่นๆ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย   รวมทั้งสิ้น จำนวน  50   คน</p><p>ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการจำนวนบทความทางวิชาการของผู้เข้าอบรมที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร</p><p>การประเมินติดตามโครงก</p><p>แบบประเมินผล                        </p><h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4><h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> กำหนดการ </h4><h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 42.55pt; text-align: center" class="MsoBodyText" align="center"> โครงการ  การเขียนบทความทางวิชาการ  (Paper  Writing) ”    </h4><h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoBodyText" align="center"> วันที่   21- 22   มิถุนายน   ..   2550 </h4><h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoBodyText" align="center"></h4><h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoBodyText"> วันที่   21   มิถุนายน   ..   2550 </h4><h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4><div align="center"><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; border: medium none"><tbody> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="104" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 78pt; padding-top: 0cm; height: 1.9pt; background-color: transparent; border: windowtext 1pt solid"> เวลา </td> <td width="281" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 210.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> หัวข้อ </td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> วิทยากร /ผู้รับผิดชอบ </td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="104" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> 08.00 – 08.30 .</td> <td width="281" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 210.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       ลงทะเบียน-       พิธีเปิด </td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">  อาจารย์ชูศรี   คูชัยสิทธิ์รักษาการหัวหน้างานบริการพยาบาล </td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="104" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">08.30-09.15  .</td> <td width="281" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 210.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       ความจำเป็นของการเขียนบทความทางวิชาการ </td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> วิทยากร: อาจารย์ชูศรี   คูชัยสิทธิ์รักษาการหัวหน้างานบริการพยาบาล </td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="104" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">09.15 - 10.15  .</td> <td width="281" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 210.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       หลักการเขียนบทความทางวิชาการ  </td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">วิทยากร: รองศาสตราจารย์ </p> ดร.พูลสุข ศิริพูล </td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="104" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">10.15 – 10.30 </td> <td width="281" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 210.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       พักรับประทานอาหารว่าง </td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> </td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="104" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">10.30 – 12.00 .</td> <td width="281" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 210.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       หลักการเขียนบทความทางวิชาการ(ต่อ) </td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">วิทยากร: รองศาสตราจารย์ </p> ดร.พูลสุข  ศิริพูล </td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="104" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">12.00-13.00</td> <td width="281" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 210.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       พักรับประทานอาหารกลางวัน </td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> </td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="104" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">13.00 – 14.00 .</td> <td width="281" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 210.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       หลักการเขียนรายงานการวิจัย  </td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoHeader">วิทยากร: รองศาสตราจารย์ </p> ดร.พูลสุข ศิริพูล </td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="104" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">14.00 - 14.15</td> <td width="281" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 210.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       พักรับประทานอาหารว่าง </td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> </td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="104" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">14.15.– 15.15 .</td> <td width="281" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 210.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       ประสบการณ์  การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  </td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">วิทยากรดำเนินการอภิปราย: </p> นางอุบล  จ๋วงพานิช <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoHeader">วิทยากร: นางสาวเกศนี  </p> บุณยวัฒนางกูล <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoHeader">วิทยากร: นางสาวอุบลรัตน์  </p> ต้อยมาเมือง </td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="104" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 78pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">15.15 – 16.30.</td> <td width="281" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 210.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       ประเด็นในการเขียนบทความทางวิชาการ </td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoHeader">วิทยากร: นางสาวเกศนี  </p> บุณยวัฒนางกูล <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoHeader">วิทยากร: นางสาวอุบลรัตน์  </p> ต้อยมาเมือง </td> </tr> </tbody></table></div>    <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoBodyText" align="center"> วันที่   22   มิถุนายน   ..   2550 </h4><h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4><div align="center"><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; border: medium none"><tbody> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="103" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 77pt; padding-top: 0cm; height: 1.9pt; background-color: transparent; border: windowtext 1pt solid"> เวลา </td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> หัวข้อ </td> <td width="304" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 227.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> วิทยากร /ผู้รับผิดชอบ </td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="103" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 77pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">08.00-08.30  .</td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       ลงทะเบียน </td> <td width="304" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 227.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> </td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="103" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 77pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">08.30 - 10.00  .</td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> การประเมินการการเขียนบทความทางวิชาการและรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  และปัญหาที่พบในการเขียนบทความทางวิชาการและรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่    </td> <td width="304" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 227.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">

วิทยากร:  รองศาสตราจารย์

ดร. จินตนา  ตั้งวรพงษ์ชัย 

</td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="103" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 77pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">10.00 - 10.15  .</td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       พักรับประทานอาหารว่าง </td> <td width="304" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 227.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> </td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="103" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 77pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">10.15 – 12.00 </td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       ประสบการณ์  การเขียนบทความทางวิชาการและวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ </td> <td width="304" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 227.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">

วิทยากรดำเนินการอภิปราย:

นางสาวเกศนี 

บุณยวัฒนางกูล

วิทยากร:

นางอุบล  จ๋วงพานิช

นางสาวอัมพร  กุลเวชกิจ

นางสาว ดาราวรรณ   อักษรวรรณ

</td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="103" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 77pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">12.00-13.00</td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       พักรับประทานอาหารกลางวัน </td> <td width="304" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 227.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> </td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="103" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 77pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">13.00-15.30 .</td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       ฝึกปฏิบัติเลือกประเด็นในการเขียนบทความทางวิชาการ </td> <td width="304" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 227.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">

วิทยากรประจำกลุ่ม 

นางอุบล  จ๋วงพานิช

นางสาวเกศนี  บุณยวัฒนางกูล

นางสาวอุบลรัตน์  ต้อยมาเมือง

</td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="103" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 77pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">15.30 - 15.45</td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       พักรับประทานอาหารว่าง </td> <td width="304" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 227.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> </td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="103" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 77pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">15.45-16.30</td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       เปิดให้ผู้เข้าอบรมอภิปรายในประเด็น ความต้องการ   ปัญหา   และอุปสรรคในการเขียนบทความทางวิชาการ </td> <td width="304" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 227.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> วิทยากร: นางอุบล  จ๋วงพานิช  </td> </tr> <tr style="height: 1.9pt"> <td width="103" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 77pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">16.30 – 16.45 .</td> <td width="274" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 205.55pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent"> -       พิธีปิด </td> <td width="304" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 227.95pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 1.9pt; background-color: transparent">

นางสาวชูศรี   คูชัยสิทธิ์รั

กษาการหัวหน้างานบริการพยาบาล

</td> </tr> </tbody></table></div><p> </p><p>  </p><table border="0"><tbody>

       

</tbody></table><p>                                       ประมวลภาพกิจกรรม </p><p>                                              กลุ่มวิทยากร</p><p> </p><p>                             </p><p>                                           กลุ่มผู้เข้าอบรม</p><p> </p><p>สำหรับการประเมินผล จะนำมาเสนอต่อไปค่ะ</p>

หมายเลขบันทึก: 115814เขียนเมื่อ 31 กรกฎาคม 2007 12:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:12 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

 แจ้งข่าว

น้องๆที่เข้าอบรมการเขียนบทความทางวิชาการครั้งนี้

อีก 3 เดือนพี่จะตามดูว่าเขียนบทความทางวิชาการไปได้ถึงไหนแล้ว

ถ้าเขียนและต้องการให้พี่ช่วยอ่าน ส่งมาได้นะคะ

  • น่าสนใจครับ
  • ผมยังมีปัญหาเรื่องการเขียนบทความทางวิชาการ
  • เพราะติดสไตล์การเขียนแบบ "วรรณกรรม"  มากเกินไป...
  • ...
  • ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะคุณแผ่นดิน

พยาบาล..จะต้องทำได้ทั้งศาสตร์และศิลป์ค่ะ

เราก็เป็นได้ทั้ง...สองแบบ

แต่การเขียนแบบวรรณกรรม

ทำให้คนที่เขียนเป็นเฉพาะบทความทางวิชาการ 

รู้สึกทึ่งเสมอและชอบค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี