ปณิธาน  

 ความมุ่งมั่น ความตั้งใจที่จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย  คือเป็นศูนย์รวม  สหวิทยาการ  เพื่อให้บริการแก่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยึดมั่นการส่งเสริมและดำเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆเพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน

 เนื่องจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้สอบถามถึง "ปณิธานของศูนย์บริการวิชาการ" ดังนั้นข้อความข้างบน คือ ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นพลานุภาพที่จะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ"

จึงขอบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ทราบทั่วกัน

JJ