วันนี้เป็นวันที่ผมได้รู้ว่าเพื่อนๆมีประสบการณ์การทำงานอะไรกับบ้าง  และได้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรค์ของแต่ละคนแต่ละที่ก็มีประสบการณ์ต่างกัน  อย่างงานของผมนั้นเน้นการให้บริการยืมอุปกรณ์โสตฯเป็นส่วนใหญ่  แต่งานของพวกที่ไปฝึกงานที่ ITV นั้นเป็นงานที่เกี่ยวกับการเขียนบทและถ่ายภาพเคลื่อนไหวและถ่ายรายการTVเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งผม่วาเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากๆ  ส่วนงานของพวกที่ฝึกงานที่อืนๆก็น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากับเลย  ทั้งถ่ายภาพและทำอุปกรณ์การเรียนการสอนฉละการทำแผ่นภาพโฆษณาเป็นต้นซึ่ง  ผมมองว่าแต่ละที่ก็มีหน้าที่ ที่แต่ต่างกันแต่มีควานน่าสนใจทั้งหมด  เพราะว่ามันเป็นการปฎิบัติงานจริง   ผมขอจบการรายงานครับ