สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพยาบาลชุมชน ดาวโหลดด้านล่าง

 

http://gotoknow.org/file/nursing/informatics.pdf 

  สอนโดย
สุลี ทองวิเชียร
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล