แผนปฏิบัติการตนเองประจำเดือน มกราคม 2549

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประเด็นที่ยังไม่กำหนดวัน 1)พบปะทีมงานไตรภาคีเพื่อถอดบทเรียนประจำเดือน ยังไม่ได้กำหนดวันแน่ชัด 2)สัมมนาเขตรอยต่อของ CUP ควนขนุน 3)ขอกำหนดวันที่จะลงไปยัง สอ.โคกทรายด้วย ของพี่เจ๊ก 45 4)KM Workshop ทีมแกนนำ รพ.พัทลุง+ท.เมืองพัทลุง 5)ทีม รพ.ตะโหมด (พี่ป้อม)ขอนัดไว้ week 3-4 6)สอนชดเชย นศ.มรภ.สงขลาอีก 2 ครั้ง 7)รับการอบรมวิทยากร Healthy Thailand ระดับจังหวัด (ที่เลื่อนเมื่อคราวน้ำท่วม)

     แผนปฏิบัติการประจำเดือน มกราคม 2549 (ในส่วนที่เป็นตารางการนัดหมาย) มีดังนี้

          1-ม.ค.-49
     05.00 น. (ต่อเนื่องจากการอยู่เวรรักษาการณ์ สสจ. เมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2548) เตรียมสถานที่เพื่อให้พระที่มารับบิณบาตร ที่หน้าพระได้ฉันน้ำชา กาแฟ ร่วมกับทีมครูเทศบาลเมืองพัทลุง
     08.30 น. ออกไปบ้านพ่อเพื่อพบพี่ ๆ น้อง ๆ ที่มารออยู่แล้ว และนอนค้างที่บ้านพ่อ

          2-ม.ค.-49
     10.30 น. ออกจากบ้านพ่อกลับไปที่บ้าน เดมด้วย

          3-ม.ค.-49
     วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

          4-ม.ค.-49
     Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเคลียร์งานที่ห้องทำงาน

          5-ม.ค.-49
     Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเคลียร์งานที่ห้องทำงาน

          6-ม.ค.-49
     สอนนักศีกษา ม.ราชภัฎสงขลา (โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน) วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

          7-ม.ค.-49
     วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

          8-ม.ค.-49
     วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

          9-ม.ค.-49
     08.30 น. Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง เพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงาน CF เรื่องการจัดสรร CF ให้หน่วยบริการ
     13.00 น. ประชุมคณะทำงาน CF เรื่องการจัดสรร CF ให้หน่วยบริการ (งบฯ ปี 2548)

        10-ม.ค.-49
     08.30 น. Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง (เตียมเรื่องการสัมมนาภาคประชาชน “เขตรอยต่อการใช้บริการของประชาชน”)

        11-ม.ค.-49
     08.30 น. Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง (เตียมเรื่องการสัมมนาภาคประชาชน “เขตรอยต่อการใช้บริการของประชาชน”)
     13.30 น. นัดทีมงานแกนนำ “ไตรภาคีฯ อ.ปากพะยูน (ประมาณ 4-5 คน) ณ เทศบาลตำบลปากพะยูน

        12-ม.ค.-49
     08.30 น. Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง (เตียมเรื่องการสัมมนาภาคประชาชน “เขตรอยต่อการใช้บริการของประชาชน”)
     น้องอ้อ รวบรวมส่งข้อมูลบัตรจาก CUP เพื่อส่งขึ้นทะเบียน UC ต่อ สปสช. งวดที่ 1

        13-ม.ค.-49
     วันสุดท้ายที่ CUP ส่งแบบประเมินตนเอง มาถึง สสจ.พัทลุง
     08.30 น. Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง (เตียมเรื่องการสัมมนาภาคประชาชน “เขตรอยต่อการใช้บริการของประชาชน”)
      13.00 น. เข้าร่วมประชุมวิชาการของเครือข่ายไตรภาคีฯ เขตเทศบาลเมืองพัทลุง ในฐานะผู้สังเกตการณ์ และวิทยากรถอดบทเรียนในช่วงหลังการประชุม
      สอนนักศีกษา ม.ราชภัฎสงขลา (โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน) วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2548 เนื่องจากตรงกับการสอบกลางภาคของ มรภ.สงขลา)

        14-ม.ค.-49
     วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

        15-ม.ค.-49
     วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

        16-ม.ค.-49
     08.30 น. Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง (เตียมเรื่องการสัมมนาภาคประชาชน “เขตรอยต่อการใช้บริการของประชาชน”)

        17-ม.ค.-49
     08.30 น. Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง
     13.00 น. สัมมนาระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชน “เขตรอยต่อพื้นที่การให้บริการสาธารณสุข” CUP กงหรา
     13.00 น. สัมมนาระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชน “เขตรอยต่อพื้นที่การให้บริการสาธารณสุข” CUP ศรีบรรพต

        18-ม.ค.-49
     08.30 น. Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง
     13.00 น. สัมมนาระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชน “เขตรอยต่อพื้นที่การให้บริการสาธารณสุข” CUP ป่าพะยอม

        19-ม.ค.-49
     08.30 น. Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง
     13.00 น. สัมมนาระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชน “เขตรอยต่อพื้นที่การให้บริการสาธารณสุข” CUP ป่าบอน
     13.00 น. สัมมนาระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชน “เขตรอยต่อพื้นที่การให้บริการสาธารณสุข” CUP เขาชัยสน

        20-ม.ค.-49
     08.30 น. Standby กลุ่มงานประกัน สสจ.พัทลุง
     13.00 น. ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินหน่วยบริการฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของหน่วยบริการ (แม่ข่าย)
     สอนนักศีกษา ม.ราชภัฎสงขลา (โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน) วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เลื่อนไปยังไม่กำหนดการสอนชดเชย)

        21-ม.ค.-49
      วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

        22-ม.ค.-49
      วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

        23-ม.ค.-49
      08.30 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการฯ รพ. และ CUP กงหรา (ในฐานะคณะทำงานฯ และเลขานุการ)
      13.00 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการฯ รพ.พัทลุง และ CUP เมืองพัทลุง (ในฐานะคณะทำงานฯ และเลขานุการ)

        24-ม.ค.-49
      08.30 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการฯ รพ. และ CUP ป่าพะยอม (ในฐานะคณะทำงานฯ และเลขานุการ)
      13.00 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการฯ รพ. และ CUP ศรีบรรพต (ในฐานะคณะทำงานฯ และเลขานุการ)

        25-ม.ค.-49
      08.30 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการฯ รพ. และ CUP ตะโหมด (ในฐานะคณะทำงานฯ และเลขานุการ)
      13.00 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการฯ รพ. และ CUP ควนขนุน (ในฐานะคณะทำงานฯ และเลขานุการ)

        26-ม.ค.-49
      08.30 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการฯ รพ. และ CUP เขาชัยสน (ในฐานะคณะทำงานฯ และเลขานุการ)
      13.00 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการฯ รพ. และ CUP บางแก้ว (ในฐานะคณะทำงานฯ และเลขานุการ)

        27-ม.ค.-49
      08.30 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการฯ รพ. และ CUP ปากพะยูน (ในฐานะคณะทำงานฯ และเลขานุการ)
      13.00 น. ออกตรวจประเมินหน่วยบริการฯ รพ. และ CUP ป่าบอน (ในฐานะคณะทำงานฯ และเลขานุการ)
      สอนนักศีกษา ม.ราชภัฎสงขลา (โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน) วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เลื่อนไปยังไม่กำหนดการสอนชดเชย)

        28-ม.ค.-49
      วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

        29-ม.ค.-49
      วัน เวลา และชม.การศึกษาอิสระ

        30-ม.ค.-49
      สอนนักศีกษา ม.ราชภัฎสงขลา (โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน) วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ชดเชยของวันที่ 13 มกราคม 2548)

        31-ม.ค.-49
     08.30 น. ประชุมคณะทำงานเขตพื้นที่รอบต่อฯ (ทั้งวัน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)