ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ประจำเดือนธันวาคม 2548

เครือข่ายสะท้อนการเปลี่ยนแปลงตนเองและกองทุนหมู่บ้าน

 

วันที่ 4 มกราคม 2548 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ตำบลกะหรอ

จากกำหนดการณ์ประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2548 เดิมวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากธรรมชาติไม่เป็นใจ ฝนตกหนักน้ำท่วม จึงมีกำหนดการณ์การประชุมใหม่ในวันที่ 4 มกราคม 2548 ทีมวิจัย มวล. ได้เข้าร่วมประชุมด้วยในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 17 คน จาก 9 หมู่บ้าน และมีบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภาระกิจ

วันนี้ประธานในที่ประชุม คือ พี่พัชรี ( ทางเครือข่ายกำหนดให้ทุกคนได้ทำหน้าที่หมุนเวียนกันไปในแต่ละเดือน เพื่อฝึกฝนให้คณะกรรมการเครือข่ายได้มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น )

จุดประสงค์หลักของการประชุมในวันนี้คือ รายงานฐานะทางการเงินของเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย

เงินโครงการวิจัย ซึ่งตอนนี้โครงการวิจัยก็เข้าสู่ระยะที่ 2 แล้ว ทีมวิจัย มวล. ได้โอนเงินให้ชุมชนไปบริหารจัดการเอง จำนวน 50,000 บาท

เงินกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท ซึ่งจะครบ 6 เดือน และจ่ายสวัสดิการ รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกได้ใน เดือนกุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งตอนนี้มียอดเงินทั้งหมด 136,644 บาท และจะมีการเลือกคณะกรรมการสำหรับกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการโดยเฉพาะ ในวันที่ 27 มกราคม 2548 ผลของการเลือกคณะกรรมการจะออกมาในรูปแบบใด จะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ

อีกเรื่องหนึ่งที่เครือข่ายเสนอ คือ ให้กรรมการทั้ง 9 หมู่บ้าน ทั้งหมด 27 คน ต้องหมุนเวียนฝึกฝนตนเองในเรื่องหลัก ๆ ดังนี้ คือ

  1. เป็นประธาน เปิดปิดการประชุม

  2. เลขาบันทึกการประชุม

  3. เหรัญญิก

  4. ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน

  5. เป็นวิทยากรกระบวนการ

       ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในการที่จะฝึกฝนคณะกรรมการเครือข่ายทุก ๆ คน ได้ กล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แก่คณะกรรมการเครือข่าย ซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายทุก ๆ ท่านก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ซึ่งจะจัดให้มีการอบรมกันในเดือน กุมภาพันธ์

หลังจากนั้นเครือข่ายก็เปิดโอกาสให้ อ.หญิง ได้พูดแสดงความคิดเห็น โดย อ.หญิง ได้ให้คณะกรรมการเครือข่ายที่มาในวันนี้ได้สะท้อนว่า หลังจากที่โครงการนี้ได้เข้ามาทำให้กองทุนแต่ละหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง และการทำงานของเครือข่ายสามารถนำไปปรับใช้กับหมู่บ้านของตนเองได้อย่างไร

พี่สมรัก ม.1   เมื่อโครงการนี้เข้ามาทำให้รู้สึกว่ามีเลี้ยงให้คำปรึกษา มีความรู้เพิ่มมากขึ้นสำหรับคนที่ใฝ่หาความรู้

พี่พัชรี ม.8     เราได้มีภาคีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแต่ละพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนา และต่อจากนี้ก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าเราทำงานโดยไม่มีพี่เลี้ยงก็เหมือนกับเราเป็นคนเถื่อน เมื่อภาครัฐให้การสนับสนุนก็รู้สึกมั่นใจขึ้น

พี่สานน ม.8   อยากให้คณะกรรมการมาประชุมพร้อมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าในแต่ละหมู่บ้านทำงานไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ทีมวิจัยเข้ามาทำให้ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น ถ้ามีการอบรมก็จะทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นสำหรับเครือข่ายทีมวิจัย

พี่แม็ค ม.9     จากการได้ร่วมงานกับเครือข่ายทีมวิจัยก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดี และหมู่ที่ 9 ก็เป็นหมู่บ้านที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นล่าสุดของตำบลกะหรอ ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และถ้ามีการอบรมก็จะทำให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น

ลุงประจบ ม.1 ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น มีพี่เลี้ยงในการทำงาน ทำให้ตัวเองได้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

ลุงแบน ม.5     ต้องการให้กรรมการเข้าร่วมประชุมให้พร้อมเพรียงกัน

พี่สำราญ ม.1 ปรัชญาของกองทุนคือมุ่งสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ทีมอาจารย์มาให้กำลังใจก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ชุมชนมีความมั่นใจ และพลังเพิ่มมากขึ้นที่จะทำให้กองทุนเคลื่อนทัพไป และทุกคนก็มีศักยภาพในตัวของตัวเองอยู่แล้ว หนึ่งคนก็เป็นหนึ่งพลังถ้ามีคนจำนวนมากขึ้นก็จะทำให้มีพลังเพิ่มมากขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้

พี่สมพร ม.8    ได้เรียนรู้ระบบบัญชีเพิ่มมากขึ้น โดยการสอบถามจากคณะกรรมการเครือข่าย

น้าชู ม.2          กรรมการและสมาชิกมีความเข้มแข็งขึ้น นำระเบียบจากเครือข่ายไปถ่ายทอดให้คนในชุมชนได้รับทราบ

พี่จเร ม.3         ทุกหมู่บ้านได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน และหมู่บ้านของตนเองก็ดีขึ้นมาก มีการบูรณาการกองทุนที่มีอยู่ในหมู่บ้านเข้ามาทำงานร่วมกัน กรรมการมาประชุมตรงเวลาและสลับหน้าที่ความลับผิดชอบหมุนเวียนกันไป

พี่ไพรัตน์ ม.6    มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานของพื้นที่ต่าง ถึงแม้บางครั้งไม่สามารถใช้นิสัยโจรได้ มีความรู้ในเรื่อง ทะเบียนการเงิน บัญชีเพิ่มมากขึ้น

พี่อนันต์ ม.5     ทำงานในกองทุนมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อได้ทำงานกับเครือข่าย

พี่แต้ว ม.4        ขาดที่ทำการเป็นของตัวเอง เพราะว่าตอนนี้ได้ใช้วัดเป็นที่ทำการ ถ้ามีงานศพก็ทำให้เกิดปัญหาในการประชุมได้

ลุงเปี้ยน ม.2    มีความรู้เพิ่มมากขึ้น และอยากให้คณะกรรมการเครือข่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในทุก ๆ เดือน

พี่น้อย ม.8       ได้พูดมากขึ้น กล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น และในบางเรื่องกำลังอยู่ในระหว่างการเรียนรู้

หลังจากนั้นก็เป็นการกล่าวปิดประชุมโดย พี่สมรัก

สำหรับการประชุมในวันนี้ก็ได้ทราบฐานะทางการเงินของเครือข่าย และชุมชนยังได้สะท้อนให้ทราบว่าเมื่อโครงการนี้ได้เขามาทำให้ตัวเองได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปในทิศทางใดบ้าง ทีมวิจัยจะจัดให้มีการทำ AAR ทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการประเมิณตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)