Comment การเขียนเรื่อง KM ลงบล็อก


          ผมเฝ้าดูการบันทึกในบล็อก GotoKnow   และสรุปกับตนเอง (ไม่รู้ว่าถูกหรือผิด) ว่า   ผู้ลงบันทึกจากหน่วยราชการ   ลงบันทึกเพื่อบอกว่า “หน่วยงานของฉันมีการทำ KM นะ”    ไม่ใช่บันทึกเพื่อเล่าเรื่องวิธีทำงานดี ๆ ที่เป็นการริเริ่มแปลกใหม่   ไม่ใช่บันทึกเรื่องผลงานที่ภูมิใจ

GotoKnow “KM ”


          ยกตัวอย่าง   หน่วยงานหนึ่งในจังหวัดชุมพร   ลงบันทึกว่า Core Competence ของหน่วยงานตนคืออะไรบ้าง


          บันทึกแบบนี้   ตามเกณฑ์ของรางวัลสุดคะนึง    ได้คะแนนศูนย์ครับ


          บันทึกที่จะได้คะแนนคือบันทึกเรื่องงาน   วิธีทำงาน   ความรู้เกี่ยวกับงาน


                                                                             วิจารณ์  พานิช
                                                                                13 ก.ค.48