Knowledge sharing

สำคัญจะต้องมีนโยบายจากผู้บริหารเข้ามากระตุ้น และอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นหลัก
บางครั้งข้อบังคับของลูกค้าหรือข้อกำหนดกฎหมายก็จะมีส่วนช่วยให้มีการเปลียนแปลงความรู้แบบ tacit knowledge ไบเป็น explicit knowledge ได้รวดเร็วขึ้นและที่สำคัญจะต้องมีนโยบายจากผู้บริหารเข้ามากระตุ้นให้ทีมงานแต่ละทีมพยายามทำงานให้เสร็จรวดเร็วขึ้น ที่ผมเขียนอย่างนี้ก็เพราะว่าผมอ้างอิงจากองค์กรของผมที่ได้รับนโยบายจากผู้บริหารจะต้องไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ iso9000 ภายในหนึ่งปี ซึ่งการจะได้รับมาตรฐานคุณภาพดังกล่าวทุกคนในองค์กรจะต้องไดรับการเรียนรู้และอบรมและเข้าใจงานทุกกิจกรรมที่ได้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน iso9000 และที่สำคัญคือต้องเขียนในสิ่งที่ทำ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะต้องเข้าไปรวบรวมและดึงดูดความรู้จากผู้รู้แต่ละกิจกรรมออกมาเป็นภาษาที่เรียบเรียงและอ่านเข้าใจได้ เพราะขณะนั้นบริษัทอาศัยบุคลากรที่ทำงานมานานและมีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่มีเอกสารคู่มือการทำงาน หรือวิธีการทำงาน ผู้รู้บางคนก็ไม่อยากบอกเพราะถ้าบอกไปแล้วกลัวว่าจะส่งผลให้รายได้ตนเองลดลงบ้าง รู้มากกว่าที่ตนเองรู้บ้าง ซึ่งต้องใช้เทคนิคหลายวิธีในการที่จะเข้าไปดูดเอาความรู้ของผู้รู้แต่ละท่านออกมา เช่น สัมภาษณ์ มีทีมงานจัดกลุ่มและรวบรวมศัพท์ขององค์กร ให้ผู้รู้บางท่านไปฝึกพูด เขียน ถ่ายภาพ เพื่อให้เกิดความสนุกและจะทำให้ถ่ายทอดความรู้ออกมา มีการจัดทำกิจกรรมเสนอแนะ มีของรางวัลให้ มีการจัดอบรมและเอากิจกรรมบางอย่างมาเป็นกรณี ศึกษา ซึ่งทั้งหมดนั้นก็จะทำให้ได้มาวึ่งการเปลี่ยนปลงรูบแบบความรู้เพราะในปัจจุบันบริษัทมีคู่มือการทำงาน และวิธีการทำงานครบทุกกิจกรรม ที่สามารถนำไปใช้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้บริษัทได้รับมาตรฐาน iso 9000 แล้ว ซึ่งส่งผลดีต่อการทำงานอีกต่อเนื่องไปถึง knowledge sharing เพราะการทำงานเมื่อมีขั้นตอนสมบูรณ์ก็ทำให้สามารถติดตามที่มาของปัญหาได้เร็วขึ้นโดยที่ในปัจจุบันเมื่อพบปัญหาจากปลายทางก็จะมีการจัดกลุ่มเข้าในแต่ละปัญหาและจะคลอบคลุมผู้รับผิดชอบทุกคนที่ เกี่ยวข้องทำเป็นแผนภูมิก้างปลา เพื่อที่จะหาสาเหตุปัญหา วิธีการแก้ไข การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ และการ ทบทวนวิธีการทำงานใหม่ โดยที่จะอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นหลักของผู้รู้แต่ละท่านทำให้ปัญหาได้รับการแก้ไขครบทุกกระบวนการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน panai's km blogความเห็น (0)