Knowledge Sharing

มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า
องค์กรในปัจจุบันมีการใช้ knowledge sharing ในการที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและสัมพันธ์กันทุกหน่วยงานในองค์กรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหาร โดยที่จะมีลักษณะรูปแบที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ซึ่งในองค์กรของผมที่ทำงานอยู่เป้นบริษัทอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า เช่นเปลี่ยนขนาดบรรจุกระป๋องให้ใหญ่ขึ้นจากเดิมฝ่ายการตลาดก็จะนัดหมายประชุมร่วมกัน กับฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำความรู้ของแต่ละด้านออกมาแจ้งให้กับแต่ละฝ่ายได้รับทราบไปในแนวทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลกระทบจากการผลิต ปัญหาที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละส่วนงานสามารถมารถนำความรู้ที่ได้ไปเตรียมความพร้อมของตนเอง โดยเฉพาะในส่วนของวิศวกรรม แน่นอนว่าต้องกระทบกับเครื่องจักรดังนั้นก็จะมีการประชุมร่วมกันกับช่างหลายท่านเพื่อให้สามารถดึงเอาความรู้ออกมาในการปรับแต่งเครื่องจักรให้สามารถรองรับความต้องการในการผลิตการเปลี่ยนกระป๋องขนาดใหญ่ขึ้นได้ ซึ่งการใช้ผู้รู้หลายท่านมาร่วมกันระดมสมองคิดทำให้งานมีความเร็วขึ้น แต่จะมีผู้รู้บางคนที่มีความรู้สึกว่าตนสามารถทำได้คนเดียวไม่จำเป็นต้องมีคนมาช่วยเพราะมีประสบการณ์และความรู้กับการทำงานมานานและสามารถทำได้และไม่ต้องการที่จะบอกให้ผู้อื่นได้รู้เหมือนที่ตนเองรู้ ซึ่งบางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีโดยการที่จัดส่งช่างที่รู้น้อยกว่าเข้าไปเป็นลูกมือแล้วคอยพยายามจดจำเอาความรู้จากผู้รู้ท่านนั้นนั้นมาเรียบเรียงออกมาป็นภาษาราชการที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายและสามรถเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน panai's km blogความเห็น (0)