10 กลยุทธ์ในการจัดการปัญหาการจัดการความรู้

         จาก แนวทางแก้ไขปัญหาการต่อต้านในองค์กร ที่ได้กล่าวคร่าวๆให้เพื่อนไปก่อนหน้านี้ ยังไม่ได้ฝากแนวทางแก้ไขปัญหาให้ จึงขอสรุปคร่าวๆ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับองค์กรทุกองค์กร เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้ ไม่มากก็น้อยค่ะ......

1. ควรมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม และถ่ายโอนข้อมูล

2. เก็บเกี่ยวความรู้จากภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ : องค์กรต้องมองสิ่งต่างๆ ภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่า โดยการศึกษาผลการปฎิบัติงาน และทักษะในการทำงานขององค์กรอื่นๆ

3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร : เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันการเรียนรู้ภายในองค์กร เช่น จัดกิจกรรมแรลลี่ การประชุมสังสรรค์ที่เชิญลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อร่วมแบ่งปันความคิด และเรียนรู้กันและกัน

4. ผลักดันให้พนักงานคิดและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ : การเรียนรู้ผู้อื่นแต่เพียงอย่างเดียว จะทำให้บริษัทพัฒนาตนเองแบบค่อยเป็นค่อยไป บริษัทควรส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้รางวัลสำหรับความคิด จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับความคิดเชิงสร้างสรรคื กระตุ้นการระดมสมองเพื่อให้ได้ความคิดที่ดีๆ

5. องค์กรควรมีการกระตุ้น และให้รางวัลแก่ผู้สร้างนวัตกรรม : เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กร และเพื่อความสำเร็จขององค์กร ด้วยการสนับสนุนในการทำกิจกรรมต่างๆ และควรมีการวิเคราะห์ผลที่ได้รับด้วย

6. จัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการจัดเก็บ และการเรียกข้อมูลกลับมาใช้ : ควรจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ในระบบข้อมูลส่วนกลางขององค์กร เพื่อให้พนักงานมีการเชื่อมต่อเข้ากับข้อมูลศูนย์กลาง เพื่อค้นหาข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

7. เพิ่มการถ่ายโอนความรู้อย่างไม่มีคิดจำกัด : การหมุนเวียนการทำงาน และการทำงานแบบทีมผสม ถือเป็นวิธีถ่ายโอนความรู้ภายในองค์กรที่มีประสิทธิผลมากที่สุด

8. สร้างฐานความรู้ให้ตรงตามความต้องการในการเรียนรู้ และตามค่านิยมขององค์กร

9. สร้างกลไกในการรวบรวม และจัดเก็บสิ่งที่ได้เรียนรู้ : เช่น ทุกๆ 3 เดือน ให้พนักงานแต่ละคนได้รับเอกสารเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เพิ่มเข้าไปในระบบของบริษัท หรือพนักงานจะต้องส่งสรุปรายการเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากโครงการที่ตนรับผิดชอบ

10. การถ่ายโอนความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการปฎิบัติงานจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน taew4737503ความเห็น (0)