ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resource Scorecard) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 การดำเนินการมีคณะที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดและดำเนินการไปตามขั้นตอนที่คณะที่ปรึกษาของสำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ แต่สิ่งหนึ่งที่คณะทำงานไม่ได้คิดและจัดทำคือ การทำวิจัยประกบกับการจัดทำระบบประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resource  Scorecard)ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะทำงานทำไปผมก้เก็บข้อมูลไปด้วยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติจริง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถาม เพิ่มเติมจากที่คณะทำงานจัดทำ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎี และข้อมูลจากหนังสือวิชาการเกี่ยวกับ HR Scorecard บทความจาก Internet ซึ่งมีอยู่มากมาย   ข้อมูลทั้งหมดจะนำมาเรียบเรียงเป็นรายงานเพื่อเสนอระบบประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource scorecard)ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมทั้งได้ข้อเสนอแนวทางป้องกันปัญหาที่มักพบในการจัดทำ HR Scorecardด้วย  เมื่อโครงการนี้เสร็จนอกจากคณะทำงานได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว  ในส่วนของผมก็ได้รายงานวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resource Scorecard) อีก 1 เล่ม เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจาการทำโครงการนี้ ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จเพิ่งเก็บข้อมูลถึงขั้นตอน การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักด้าน HR ได้ผลเป็นอย่างไรจะนำมาเล่าให้ทราบกันต่อไป