การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resource Scorecard)

ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resource Scorecard) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 การดำเนินการมีคณะที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดและดำเนินการไปตามขั้นตอนที่คณะที่ปรึกษาของสำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ แต่สิ่งหนึ่งที่คณะทำงานไม่ได้คิดและจัดทำคือ การทำวิจัยประกบกับการจัดทำระบบประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resource  Scorecard)ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะทำงานทำไปผมก้เก็บข้อมูลไปด้วยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติจริง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถาม เพิ่มเติมจากที่คณะทำงานจัดทำ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎี และข้อมูลจากหนังสือวิชาการเกี่ยวกับ HR Scorecard บทความจาก Internet ซึ่งมีอยู่มากมาย   ข้อมูลทั้งหมดจะนำมาเรียบเรียงเป็นรายงานเพื่อเสนอระบบประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource scorecard)ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมทั้งได้ข้อเสนอแนวทางป้องกันปัญหาที่มักพบในการจัดทำ HR Scorecardด้วย  เมื่อโครงการนี้เสร็จนอกจากคณะทำงานได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว  ในส่วนของผมก็ได้รายงานวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resource Scorecard) อีก 1 เล่ม เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจาการทำโครงการนี้ ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จเพิ่งเก็บข้อมูลถึงขั้นตอน การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักด้าน HR ได้ผลเป็นอย่างไรจะนำมาเล่าให้ทราบกันต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยและพัฒนา

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1094, เขียน: 12 Jul 2005 @ 21:40 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 00:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ลักษมี
IP: xxx.53.6.71
เขียนเมื่อ 

การมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สิ่งสำคัญที่จะทำให้มีการนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติอย่างเกิดผลคือ การสื่อสารทำความเข้าใจต่อเป้าหมาย วิธีดำเนินการ และผลลัพธ์ที่ข้าราชการและส่วนราชการจะได้รับ รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนผู้รับบริการด้วย

ว่างๆมาเล่นเกมส์หรือดูทีวีออนไลน์กันได้