รายชื่อกลุ่ม การจัดทำโครงการบริการสุขภาพ (4 กลุ่ม)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รายวิชา พย 614 ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
รายวิชา พย 614 ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล
   
รายชื่อกลุ่ม   การจัดทำดครงการบริการสุขภาพ (4 กลุ่ม)
ลำดับ เลขรหัส ชื่อ - สกุล ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา
1 4814030013 นางสาวสาธนี   ธรรมรักษา        
2 4814030021 นางนิภาวัล   บุญทับถม    
3 4814030039 นางญาดา   จีนประชา  
4 4814030054 นางสาวรัชดาภรณ์ ใจอ้าย     ดร.มยุรี  นิรัตธราดร
5 4814030070 นางสุกัญญา เทพโซ๊ะ    
6 4814030088 นางวิมลพรรณ คอยคำ  
7 4814030096 นางสาวพรอุษา ประสงค์วรรณะ      
8 4814030104 นางสาวอรทัย ศิลป์ประกอบ      
1 4814030617 นางสาวภัชธีญา บุญพล      
2 4814030641 นางสาววรางคณา เลี้ยงตน    
3 4814030658 นางสุกัญญา คุณกิตติ   ดร.โยทะกา  ภคพงศ์
4 4814030567 นางศรีสุดา เจียะรัตน์    
5 4814030583 นางสาวศิริกมล กันศิริ        
6 4814030690 นางสาวนรกมล ใหม่ทอง    
1 4814030518 นางณัฐธยาน์ ประเสริฐอำไพสกุล    
2 4814030526 นางสาวรุ่งศิริ ลิ้มสุขสันต์      
3 4814030534 นางจารุณี จันทร์เปล่ง      
4 4814030591 นางสาวสมฤทัย ปานเจริญ   ดร. เกษร  สำเภาทอง
5 4814030609 นางอุษา ทัศนวิน    
6 4814030633 นางสาวศิริขวัญ พรหมจำปา    
7 4814030708 นางสาวธัญญา มนต์ศิลป์    
1 4814030559 นางสาวอมรรัตน์ ชอบธรรมดี    
2 4814030575 นางสาวธนพร บุญมุสิก      
3 4814030625 นายศราวุธ อยู่เกษม    
4 4814030666 นางสาวเสาวลักษณ์ ค้าของ   ดร.ปรีย์กมล  รัชนกุล
5 4814030674 นางสาวพัชรินทร์ คมขำ    
6 4814030682 นายอภิชาติ ธิติพิยาภรณ์    
7 4814030716 นางสาววรัญญา ทองคงอ่วม    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)