weerachai srivanichakorn


Username
popwee
สมาชิกเลขที่
1883
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

นายแพทย์  วีรชัย           ศรีวณิชชากร             อายุ   ๒๕ ปี     
ภูมิลำเนา     กรุงเทพมหานคร
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา            โรงเรียน อัมพรไพศาลอนุสรณ์
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา                โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี               แพทยศาสตร์บัณฑิต   เกียรตินิยม   
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการศึกษาและการทำงาน ก่อนจบการศึกษา
ปี ๒๕๓๗   ได้รับรางวัลชมเชย ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
ปี๒๕๓๘   ได้เกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
ปี๒๕๓๙   ได้เกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านการเรียน
           ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับประเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี๒๕๔๑     ร่วมกิจกรรมออกค่าย เพื่อศึกษาและร่วมพัฒนาหมู่บ้านชาวเขาเผ่าประหล่อง  จังหวัด เชียงใหม่
ปี๒๕๔๒    ได้รับเลือกเป็นประธานจัดค่ายศึกษาและพัฒนาชาวเขาเผ่าอีก้อ ณ. หมู่บ้านกิ่วสไต จ.เชียงราย
ปี๒๕๔๔    ได้รับแต่งตั้งเป็น  อุปนายกฝ่ายใน สโมสรนักศึกษาแพทย์ ศิริราช  ได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆในศิริราช อาทิ
   ประธานการการจัดงานรับน้องข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔
   กรรมการจัดงานพิธีไหว้ครู
   ประธานจัดพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 
   กรรมการจัดงาน ศิริราชร้อยดวงใจ ห่วงใยสุขภาพคุณ  เป็นกิจกรรมดีเด่นด้าน ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป
                 
         ได้รับเลือกเป็นพิธีกรงาน ครอบครัวพบกันวันเบาหวานโลก
               
               ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำบัณฑิตมหาลัยมหิดลในการกล่าวปฏิญาณ  ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแพทยศาสตร์ประจำปี 2546

ประวัติการศึกษาและการทำงาน หลังจบการศึกษา
ปี ๒๕๔๖     ทำงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ที่ รพ. สรรพสิทธิประสงค์
                หัวหน้าแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ ทำหน้าที่ประสานงานด้านต่างๆ และดูแลแพทย์
                หัวหน้าทีมงาน จัดงานอบรมบุคลากรสาธารณสุขใหม่ ปี ๒๕๔๗ ของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี ๒๕๔๗     แพทย์ประจำโรงพยาบาลเขมราฐ จ. อุบลราชธานี
          ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน รพ. เขมราฐ ทำหน้าที่วางแผนจัดระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
                   กรรมการประสานงานดูแลกิจกรรม และดูแลมาตราฐาน งานเบาหวานชุมชน
ปี ๒๕๔๘       หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์ รพ. เขมราฐ
                   ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลเขมราฐ
คณะกรรมการทำงานโรงพยาบาลนำร่อง การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ของสำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี
                   ประธานคณะกรรมการคัดกรองสุขภาพ คปสอ. เขมราฐ นาตาล
                   ประธานคณะกรรมการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
                   ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
                                รองประธานคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ  รพ. เขมราฐ
                                ประธานคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วย(PCT)
                                ประธานคณะกรรมการการจัดการความเสี่ยง(RM)
ผลงานวิชาการ
                คณะทำงานนำร่องการพัฒนาระบบงานเบาหวาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรด้านการพัฒนางานเบาหวาน และองค์ความรู้ด้านเบาหวาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
                ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ด้านการควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
                ได้รับรางวัลชนะเลิศ TERUMO Diabetes Educator and Patient Care Team Award ของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ประจำปี 2548
          ได้รับรางวัลชนะเลิศ Atvetis distinguished Diabetes service Award ของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ประจำปี 2548

ปี๒๕๓๗ได้รับรางวัลชมเชยตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับประเทศปี๒๕๓๘ได้เกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์รรสวนกุหลาบวิทยาลัยปี๒๕๓๙ได้เกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านการเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับประเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี๒๕๔๑ร่วมกิจกรรมออกค่ายเพื่อศึกษาและร่วมพัฒนาหมู่บ้านชาวเขาเผ่าประหล่องจังหวัดเชียงใหม่ปี๒๕๔๒ได้รับเลือกเป็นประธานจัดค่ายศึกษาและพัฒนาชาวเขาเผ่าอีก้อณหมู่บ้านกิ่วสไตจเชียงรายประธานการการจัดงานรับน้องข้ามฟากประจำปีการศึกษา๒๕๔๔กรรมการจัดงานพิธีไหว้ครูประธานจัดพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีสงกรานต์กรรมการจัดงานเป็นกิจกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป                ”ปี๒๕๔๖  ทำงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่รพสรรพสิทธิประสงค์หัวหน้าแพทย์เพิ่มพูนทักษะรพสรรพสิทธิ์ประสงค์ทำหน้าที่ประสานงานด้านต่างๆและดูแลแพทย์หัวหน้าทีมงานจัดงานอบรมบุคลากรสาธารณสุขใหม่ปี๒๕๔๗ของจังหวัดอุบลราชธานีปี๒๕๔๗   แพทย์ประจำโรงพยาบาลเขมราฐจอุบลราชธานี          ปี๒๕๔๘ประธานคณะกรรมการคัดกรองสุขภาพคปสอเขมราฐนาตาลประธานคณะกรรมการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                                รองประธานคณะกรรมการประสานงานคุณภาพรพเขมราฐ                                ประธานคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วย()                                ประธานคณะกรรมการการจัดการความเสี่ยง()                               
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี